Một sự tăng trưởng vẫn còn có thể.

Assumingly, một sự điều chỉnh như làn sóng thứ hai ii mà đã đưa ra những hình dạng của một căn hộ không đều (a) (b) (c) đã hoàn thành hình thành. Tại địa phương, làn sóng thứ ba iii dường như đã bắt đầu phát triển trong đó sóng đầu tiên và thứ hai của cấp cơ sở đã hình thành. Nếu giả định là đúng, cặp đôi tiếp tục phát triển đến 0.7560. Một quan trọng cho kịch bản này là mức 0.7066.

Lời khuyên giao dịch

Mua cặp từ giá sửa chữa, trên mức 0.7066 với các mục tiêu ở 0.7560.

Trường hợp khác

Các sự cố và củng cố dưới mức 0.7066 sẽ cho phép các cặp tiếp tục rơi xuống 0.6920-0.6820.

AUD/USD: phân tích sóng

AUD/USD: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi