Ký hiệu Kích cỡ lot Spread1 Stop & Limit Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
UKBrent 1 96.0 0 -0.06 -2.56
USCrude 1 102.0 0 -4.45 -0.2
Ký hiệu Kích cỡ lot Spread1 Stop & Limit Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
UKBrent 1 284.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 286.0 0 -4.45 -0.2
Ký hiệu Kích cỡ lot Spread1 Stop & Limit Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
UKBrent 1 8.8 0 -0.06 -2.56
USCrude 1 7.0 0 -2.2 0.1
Ký hiệu Kích cỡ lot Spread1 Stop & Limit Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2