Ký hiệu Kích thước lot Spread1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2
BTCUSD 1 854591.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 732478.0 0 -0.79005 -0.84525
Ký hiệu Kích thước lot Spread1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2
BTCUSD 1 867500.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 712000.0 0 -0.79005 -0.84525
Ký hiệu Kích thước lot Spread1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2
BTCUSD 1 84362.5 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 69300.8 0 -0.79005 -0.84525
Ký hiệu Kích thước lot Spread1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2