Symbol Hiệu Bán Mua Spread1 Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
#BMW 80.4 80.42 0 -2.85 -3.59
#ADS 194.2 194.25 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.7 14.71 0 -2.85 -3.59
#VOW 132.3 132.45 0 -2.85 -3.59
#DAI 60.56 60.58 0 -2.85 -3.59
#BOS3 72.15 72.17 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
Symbol Hiệu Bán Mua Spread1 Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
#BMW 80.4 80.42 0 -2.85 -3.59
#ADS 194.2 194.25 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.7 14.71 0 -2.85 -3.59
#VOW 132.3 132.45 0 -2.85 -3.59
#DAI 60.56 60.58 0 -2.85 -3.59
#BOS3 72.15 72.17 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
Symbol Hiệu Bán Mua Spread1 Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
#BMW 80.4 80.42 0 -2.85 -3.59
#ADS 194.2 194.25 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.7 14.71 0 -2.85 -3.59
#VOW 132.3 132.45 0 -2.85 -3.59
#DAI 60.56 60.58 0 -2.85 -3.59
#BOS3 72.15 72.17 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR