Symbol Hiệu Bán Mua Spread Phí qua đêm dài Phí qua đêm ngắn
#BMW 84.19 84.21 0 -2.85 -3.59
#ADS 174.3 174.4 0 -2.85 -3.59
#DBK 15.29 15.29 0 -2.85 -3.59
#VOW 136.45 136.7 0 -2.85 -3.59
#DAI 66.01 66.03 0 -2.85 -3.59
#BOS3 66.33 66.35 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-02-13 0.52 EUR
Symbol Hiệu Bán Mua Spread Phí qua đêm dài Phí qua đêm ngắn
#BMW 84.19 84.21 0 -2.85 -3.59
#ADS 174.3 174.4 0 -2.85 -3.59
#DBK 15.29 15.29 0 -2.85 -3.59
#VOW 136.45 136.7 0 -2.85 -3.59
#DAI 66.01 66.03 0 -2.85 -3.59
#BOS3 66.33 66.35 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-02-13 0.52 EUR
Symbol Hiệu Bán Mua Spread Phí qua đêm dài Phí qua đêm ngắn
#BMW 84.19 84.21 0 -2.85 -3.59
#ADS 174.3 174.4 0 -2.85 -3.59
#DBK 15.29 15.29 0 -2.85 -3.59
#VOW 136.45 136.7 0 -2.85 -3.59
#DAI 66.01 66.03 0 -2.85 -3.59
#BOS3 66.33 66.35 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-02-13 0.52 EUR