Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#BMW 79.28 79.3 0.1 -2.85 -3.59
#ADS 209.3 209.4 1.0 -2.85 -3.59
#DBK 10.46 10.46 0.1 -2.85 -3.59
#VOW 147.75 147.95 1.0 -2.85 -3.59
#DAI 54.64 54.66 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 64.6 64.64 0.4 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-05-110.57USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2019-05-230.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#BMW 79.28 79.3 0.3 -2.85 -3.59
#ADS 209.3 209.4 1.0 -2.85 -3.59
#DBK 10.46 10.46 0 -2.85 -3.59
#VOW 147.75 147.95 2.0 -2.85 -3.59
#DAI 54.64 54.66 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 64.6 64.64 0.4 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-05-110.57USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2019-05-230.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#BMW 79.28 79.3 0.3 -2.85 -3.59
#ADS 209.3 209.4 1.0 -2.85 -3.59
#DBK 10.46 10.46 0 -2.85 -3.59
#VOW 147.75 147.95 2.0 -2.85 -3.59
#DAI 54.64 54.66 0.3 -2.85 -3.59
#BOS3 64.6 64.64 0.4 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-05-110.57USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2019-05-230.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR