Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#BMW 88.1 88.12 0 -2.85 -3.59
#ADS 180.3 180.45 0 -2.85 -3.59
#DBK 12.91 12.91 0 -2.85 -3.59
#VOW 170.45 170.75 0 -2.85 -3.59
#DAI 72.42 72.45 0 -2.85 -3.59
#BOS3 72.96 73 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánTiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-02-130.57USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#BMW 88.1 88.12 0 -2.85 -3.59
#ADS 180.3 180.45 0 -2.85 -3.59
#DBK 12.91 12.91 0 -2.85 -3.59
#VOW 170.45 170.75 0 -2.85 -3.59
#DAI 72.42 72.45 0 -2.85 -3.59
#BOS3 72.96 73 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánTiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-02-130.57USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#BMW 88.1 88.12 0 -2.85 -3.59
#ADS 180.3 180.45 0 -2.85 -3.59
#DBK 12.91 12.91 0 -2.85 -3.59
#VOW 170.45 170.75 0 -2.85 -3.59
#DAI 72.42 72.45 0 -2.85 -3.59
#BOS3 72.96 73 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánTiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-02-130.57USD