Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#BMW 88.74 88.76 0.2 -2.85 -3.59
#ADS 194.9 194.95 0.5 -2.85 -3.59
#DBK 10.82 10.82 0 -2.85 -3.59
#VOW 170.55 170.75 2.0 -2.85 -3.59
#DAI 67.36 67.38 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 78.04 78.08 0.4 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánTiền tệ
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2018-05-240.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#BMW 88.74 88.76 0.2 -2.85 -3.59
#ADS 194.9 194.95 0.5 -2.85 -3.59
#DBK 10.82 10.82 0 -2.85 -3.59
#VOW 170.55 170.75 2.0 -2.85 -3.59
#DAI 67.36 67.38 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 78.04 78.08 0.4 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánTiền tệ
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2018-05-240.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#BMW 88.74 88.76 0.2 -2.85 -3.59
#ADS 194.9 194.95 0.5 -2.85 -3.59
#DBK 10.82 10.82 0 -2.85 -3.59
#VOW 170.55 170.75 2.0 -2.85 -3.59
#DAI 67.36 67.38 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 78.04 78.08 0.4 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánTiền tệ
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2018-05-240.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR