Ký hiệu Hiệu Bán Mua Spread1 phí qua đêm mua2 phí qua đêm bán2
#BMW 85.38 85.4 0 -2.85 -3.59
#ADS 175.05 175.15 0 -2.85 -3.59
#DBK 16.35 16.36 0 -2.85 -3.59
#VOW 170.35 170.5 0 -2.85 -3.59
#DAI 70.31 70.33 0 -2.85 -3.59
#BOS3 71.53 71.57 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệu Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
Ký hiệu Hiệu Bán Mua Spread1 phí qua đêm mua2 phí qua đêm bán2
#BMW 85.38 85.4 0 -2.85 -3.59
#ADS 175.05 175.15 0 -2.85 -3.59
#DBK 16.35 16.36 0 -2.85 -3.59
#VOW 170.35 170.5 0 -2.85 -3.59
#DAI 70.31 70.33 0 -2.85 -3.59
#BOS3 71.53 71.57 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệu Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
Ký hiệu Hiệu Bán Mua Spread1 phí qua đêm mua2 phí qua đêm bán2
#BMW 85.38 85.4 0 -2.85 -3.59
#ADS 175.05 175.15 0 -2.85 -3.59
#DBK 16.35 16.36 0 -2.85 -3.59
#VOW 170.35 170.5 0 -2.85 -3.59
#DAI 70.31 70.33 0 -2.85 -3.59
#BOS3 71.53 71.57 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệu Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR