Symbol Hiệu Bán Mua Spread1 Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
#BMW 88.27 88.28 0 -2.85 -3.59
#ADS 191.1 191.15 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.32 14.33 0 -2.85 -3.59
#VOW 149.8 149.95 0 -2.85 -3.59
#DAI 69.42 69.43 0 -2.85 -3.59
#BOS3 75.95 75.99 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
Symbol Hiệu Bán Mua Spread1 Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
#BMW 88.27 88.28 0 -2.85 -3.59
#ADS 191.1 191.15 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.32 14.33 0 -2.85 -3.59
#VOW 149.8 149.95 0 -2.85 -3.59
#DAI 69.42 69.43 0 -2.85 -3.59
#BOS3 75.95 75.99 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
Symbol Hiệu Bán Mua Spread1 Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
#BMW 88.27 88.28 0 -2.85 -3.59
#ADS 191.1 191.15 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.32 14.33 0 -2.85 -3.59
#VOW 149.8 149.95 0 -2.85 -3.59
#DAI 69.42 69.43 0 -2.85 -3.59
#BOS3 75.95 75.99 0 -2.85 -3.59
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR