Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AA 28.86 28.87 0.2 -0.1 -0.2
#AXP 112.91 112.94 0.2 -0.1 -0.2
#BA 374.12 374.29 1.8 -0.1 -0.2
#BAC 29.76 29.77 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 134.51 134.56 0.6 -0.1 -0.2
#DIS 112.12 112.13 1.2 -0.1 -0.2
#GE 10.17 10.18 0.1 -0.1 -0.2
#HD 184.43 184.48 0.7 -0.1 -0.2
#IBM 140.75 140.77 0.6 -0.1 -0.2
#JNJ 138.41 138.44 0.4 -0.1 -0.2
#JPM 107.28 107.29 0.2 -0.1 -0.2
#MCD 183.01 183.03 0.6 -0.1 -0.2
#MMM 209.28 209.36 0.3 -0.1 -0.2
#MO 56.01 56.03 0.2 -0.1 -0.2
#PFE 42.23 42.24 0.1 -0.1 -0.2
#PG 101.6 101.62 0.3 -0.1 -0.2
#T 30.73 30.74 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 126.59 126.63 0.5 -0.1 -0.2
#VZ 57.55 57.56 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 99.93 99.95 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 81.11 81.12 0.3 -0.1 -0.2
#BABA 182.92 182.98 0.3 -0.1 -0.2
#V 154.89 154.92 7.1 -0.1 -0.2
#LMT 296.83 297.02 1.8 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AA 28.86 28.87 0.2 -0.1 -0.2
#AXP 112.91 112.94 0.2 -0.1 -0.2
#BA 374.12 374.29 1.8 -0.1 -0.2
#BAC 29.76 29.77 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 134.51 134.56 0.6 -0.1 -0.2
#DIS 112.12 112.13 1.2 -0.1 -0.2
#GE 10.17 10.18 0.1 -0.1 -0.2
#HD 184.43 184.48 0.7 -0.1 -0.2
#IBM 140.75 140.77 0.8 -0.1 -0.2
#JNJ 138.41 138.44 0.4 -0.1 -0.2
#JPM 107.28 107.29 0.3 -0.1 -0.2
#MCD 183.01 183.03 0.6 -0.1 -0.2
#MMM 209.28 209.36 0.3 -0.1 -0.2
#MO 56.01 56.03 0.2 -0.1 -0.2
#PFE 42.23 42.24 0.1 -0.1 -0.2
#PG 101.6 101.62 0.3 -0.1 -0.2
#T 30.73 30.74 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 126.59 126.63 0.7 -0.1 -0.2
#VZ 57.55 57.56 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 99.93 99.95 0.3 -0.1 -0.2
#XOM 81.11 81.12 0.3 -0.1 -0.2
#BABA 182.92 182.98 0.3 -0.1 -0.2
#V 154.89 154.92 7.1 -0.1 -0.2
#LMT 296.83 297.02 1.8 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AA 28.86 28.87 0.3 -0.1 -0.2
#AXP 112.91 112.94 0.2 -0.1 -0.2
#BA 374.12 374.29 1.9 -0.1 -0.2
#BAC 29.76 29.77 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 134.51 134.56 0.4 -0.1 -0.2
#DIS 112.12 112.13 1.4 -0.1 -0.2
#GE 10.17 10.18 0.1 -0.1 -0.2
#HD 184.43 184.48 0.7 -0.1 -0.2
#IBM 140.75 140.77 0.8 -0.1 -0.2
#JNJ 138.41 138.44 0.3 -0.1 -0.2
#JPM 107.28 107.29 0.2 -0.1 -0.2
#MCD 183.01 183.03 0.6 -0.1 -0.2
#MMM 209.28 209.36 0.4 -0.1 -0.2
#MO 56.01 56.03 0.2 -0.1 -0.2
#PFE 42.23 42.24 0.2 -0.1 -0.2
#PG 101.6 101.62 0.3 -0.1 -0.2
#T 30.73 30.74 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 126.59 126.63 0.7 -0.1 -0.2
#VZ 57.55 57.56 0.2 -0.1 -0.2
#WMT 99.93 99.95 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 81.11 81.12 0.2 -0.1 -0.2
#BABA 182.92 182.98 0.4 -0.1 -0.2
#V 154.89 154.92 0.4 -0.1 -0.2
#LMT 296.83 297.02 1.8 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD