Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AA 28.94 29.02 0.5 -0.1 -0.2
#AXP 106.62 106.66 0.4 -0.1 -0.2
#BA 323.26 323.83 3.4 -0.1 -0.2
#BAC 25.06 25.07 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 125.22 125.31 0.8 -0.1 -0.2
#DIS 112.84 112.88 0.1 -0.1 -0.2
#GE 6.99 7 0.1 -0.1 -0.2
#HD 174.02 174.14 0.6 -0.1 -0.2
#IBM 122.89 122.95 0.3 -0.1 -0.2
#JNJ 146.6 146.64 0.3 -0.1 -0.2
#JPM 102.04 102.06 0.2 -0.1 -0.2
#MCD 184.06 184.19 0.8 -0.1 -0.2
#MMM 199.82 199.97 1.3 -0.1 -0.2
#MO 54.62 54.64 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 43.78 43.79 0.1 -0.1 -0.2
#PG 94.01 94.02 0.1 -0.1 -0.2
#T 30.32 30.33 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 120.44 120.51 0.4 -0.1 -0.2
#VZ 59.35 59.36 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 94.07 94.09 0.1 -0.1 -0.2
#XOM 76.89 76.9 0.2 -0.1 -0.2
#BABA 153.57 153.65 0.8 -0.1 -0.2
#V 138.22 138.26 0.3 -0.1 -0.2
#LMT 296.3 296.63 1.9 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AA 28.94 29.02 0.6 -0.1 -0.2
#AXP 106.62 106.66 0.3 -0.1 -0.2
#BA 323.26 323.83 3.9 -0.1 -0.2
#BAC 25.06 25.07 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 125.22 125.31 0.4 -0.1 -0.2
#DIS 112.84 112.88 0.1 -0.1 -0.2
#GE 6.99 7 0.1 -0.1 -0.2
#HD 174.02 174.14 0.8 -0.1 -0.2
#IBM 122.89 122.95 0.3 -0.1 -0.2
#JNJ 146.6 146.64 0.3 -0.1 -0.2
#JPM 102.04 102.06 0.1 -0.1 -0.2
#MCD 184.06 184.19 0.8 -0.1 -0.2
#MMM 199.82 199.97 0.9 -0.1 -0.2
#MO 54.62 54.64 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 43.78 43.79 0.1 -0.1 -0.2
#PG 94.01 94.02 0.1 -0.1 -0.2
#T 30.32 30.33 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 120.44 120.51 0.5 -0.1 -0.2
#VZ 59.35 59.36 0.2 -0.1 -0.2
#WMT 94.07 94.09 0.1 -0.1 -0.2
#XOM 76.89 76.9 0.2 -0.1 -0.2
#BABA 153.57 153.65 0.8 -0.1 -0.2
#V 138.22 138.26 0.5 -0.1 -0.2
#LMT 296.3 296.63 2.2 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AA 28.94 29.02 0.5 -0.1 -0.2
#AXP 106.62 106.66 0.4 -0.1 -0.2
#BA 323.26 323.83 2.8 -0.1 -0.2
#BAC 25.06 25.07 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 125.22 125.31 0.9 -0.1 -0.2
#DIS 112.84 112.88 0.3 -0.1 -0.2
#GE 6.99 7 0.1 -0.1 -0.2
#HD 174.02 174.14 0.6 -0.1 -0.2
#IBM 122.89 122.95 0.4 -0.1 -0.2
#JNJ 146.6 146.64 0.2 -0.1 -0.2
#JPM 102.04 102.06 0.1 -0.1 -0.2
#MCD 184.06 184.19 0.6 -0.1 -0.2
#MMM 199.82 199.97 1.1 -0.1 -0.2
#MO 54.62 54.64 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 43.78 43.79 0.1 -0.1 -0.2
#PG 94.01 94.02 0.1 -0.1 -0.2
#T 30.32 30.33 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 120.44 120.51 0.4 -0.1 -0.2
#VZ 59.35 59.36 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 94.07 94.09 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 76.89 76.9 0.2 -0.1 -0.2
#BABA 153.57 153.65 0.9 -0.1 -0.2
#V 138.22 138.26 0.3 -0.1 -0.2
#LMT 296.3 296.63 2.1 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD