Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AA 41.94 41.99 0.5 -0.1 -0.2
#AXP 109.83 109.84 0.1 -0.1 -0.2
#BA 367.93 368 0.7 -0.1 -0.2
#BAC 30.75 30.76 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 154 154.02 0.2 -0.1 -0.2
#DIS 112.75 112.8 0.5 -0.1 -0.2
#GE 11.73 11.74 0.1 -0.1 -0.2
#HD 207.97 208.01 0.4 -0.1 -0.2
#IBM 149.99 150.07 0.8 -0.1 -0.2
#JNJ 140.46 140.48 0.2 -0.1 -0.2
#JPM 116.7 116.72 0.2 -0.1 -0.2
#MCD 163.29 163.34 0.5 -0.1 -0.2
#MMM 213.48 213.52 0.4 -0.1 -0.2
#MO 61.07 61.08 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 43.93 43.94 0.1 -0.1 -0.2
#PG 84.27 84.29 0.2 -0.1 -0.2
#T 33.9 33.91 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 140.3 140.32 0.2 -0.1 -0.2
#VZ 53.54 53.55 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 94.94 94.96 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 86.59 86.6 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 163.14 163.24 1.0 -0.1 -0.2
#V 149.1 149.11 0.1 -0.1 -0.2
#LMT 337.55 337.66 1.1 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AA 41.94 41.99 0.5 -0.1 -0.2
#AXP 109.83 109.84 0.1 -0.1 -0.2
#BA 367.93 368 1.2 -0.1 -0.2
#BAC 30.75 30.76 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 154 154.02 0.2 -0.1 -0.2
#DIS 112.75 112.8 0.2 -0.1 -0.2
#GE 11.73 11.74 0.1 -0.1 -0.2
#HD 207.97 208.01 0.6 -0.1 -0.2
#IBM 149.99 150.07 0.9 -0.1 -0.2
#JNJ 140.46 140.48 0.2 -0.1 -0.2
#JPM 116.7 116.72 0.1 -0.1 -0.2
#MCD 163.29 163.34 0.3 -0.1 -0.2
#MMM 213.48 213.52 0.4 -0.1 -0.2
#MO 61.07 61.08 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 43.93 43.94 0.1 -0.1 -0.2
#PG 84.27 84.29 0.3 -0.1 -0.2
#T 33.9 33.91 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 140.3 140.32 0.3 -0.1 -0.2
#VZ 53.54 53.55 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 94.94 94.96 0.1 -0.1 -0.2
#XOM 86.59 86.6 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 163.14 163.24 1.0 -0.1 -0.2
#V 149.1 149.11 0.2 -0.1 -0.2
#LMT 337.55 337.66 1.0 -0.1 -0.2
NKE 0.1 -2.85929 -3.14071
NFLX 368.98 370.09 3.2 -2.85929 -3.14071
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AA 41.94 41.99 0.5 -0.1 -0.2
#AXP 109.83 109.84 0.1 -0.1 -0.2
#BA 367.93 368 0.7 -0.1 -0.2
#BAC 30.75 30.76 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 154 154.02 0.2 -0.1 -0.2
#DIS 112.75 112.8 0.5 -0.1 -0.2
#GE 11.73 11.74 0.1 -0.1 -0.2
#HD 207.97 208.01 0.4 -0.1 -0.2
#IBM 149.99 150.07 0.8 -0.1 -0.2
#JNJ 140.46 140.48 0.2 -0.1 -0.2
#JPM 116.7 116.72 0.2 -0.1 -0.2
#MCD 163.29 163.34 0.5 -0.1 -0.2
#MMM 213.48 213.52 0.4 -0.1 -0.2
#MO 61.07 61.08 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 43.93 43.94 0.1 -0.1 -0.2
#PG 84.27 84.29 0.2 -0.1 -0.2
#T 33.9 33.91 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 140.3 140.32 0.2 -0.1 -0.2
#VZ 53.54 53.55 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 94.94 94.96 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 86.59 86.6 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 163.14 163.24 0.9 -0.1 -0.2
#V 149.1 149.11 0.1 -0.1 -0.2
#LMT 337.55 337.66 1.1 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD