Symbol Hiệu Bán Mua Spread Phí qua đêm dài Phí qua đêm ngắn
#AAPL 142.9 143.01 0 -4.12176 -3.07824
#CSCO -4.12176 -3.07824
#FB 150 151.01 0 -4.12176 -3.07824
#HPQ 17.25 17.38 0 -4.12176 -3.07824
#INTC 35.17 35.3 0 -4.12176 -3.07824
#MSFT 69.91 70.02 0 -4.12176 -3.07824
#GOOG 957.02 958.07 0 -4.12176 -3.07824
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
APPLE INC #AAPL 2017-05-11 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-04-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-06-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-05-03 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-05-16 0.39 USD
Symbol Hiệu Bán Mua Spread Phí qua đêm dài Phí qua đêm ngắn
#AAPL 142.9 143.01 0 -4.1218 -3.0782
#CSCO -4.1218 -3.0782
#FB 150 151.01 0 -4.1218 -3.0782
#HPQ 17.25 17.38 0 -4.1218 -3.0782
#INTC 35.17 35.3 0 -4.1218 -3.0782
#MSFT 69.91 70.02 0 -4.1218 -3.0782
#GOOG 957.02 958.07 0 -4.1218 -3.0782
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
APPLE INC #AAPL 2017-05-11 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-04-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-06-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-05-03 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-05-16 0.39 USD
Symbol Hiệu Bán Mua Spread Phí qua đêm dài Phí qua đêm ngắn
#AAPL 142.9 143.01 0 -4.1218 -3.0782
#CSCO -4.1218 -3.0782
#FB 150 151.01 0 -4.1218 -3.0782
#HPQ 17.25 17.38 0 -4.1218 -3.0782
#INTC 35.17 35.3 0 -4.1218 -3.0782
#MSFT 69.91 70.02 0 -4.1218 -3.0782
#GOOG 957.02 958.07 0 -4.1218 -3.0782
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
APPLE INC #AAPL 2017-05-11 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-04-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-06-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-05-03 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-05-16 0.39 USD