Symbol Hiệu Bán Mua Spread1 Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
#AAPL 144.12 144.24 0 -4.12176 -3.07824
#CSCO -4.12176 -3.07824
#FB 149.92 150.94 0 -4.12176 -3.07824
#HPQ 17.52 17.65 0 -4.12176 -3.07824
#INTC 34.16 34.29 0 -4.12176 -3.07824
#MSFT 69.06 69.17 0 -4.12176 -3.07824
#GOOG 932.86 934.04 0 -4.12176 -3.07824
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
APPLE INC #AAPL 2017-05-11 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-07-05 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-06-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-08-03 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-08-15 0.39 USD
Symbol Hiệu Bán Mua Spread1 Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
#AAPL 144.12 144.24 0 -4.1218 -3.0782
#CSCO -4.1218 -3.0782
#FB 149.92 150.94 0 -4.1218 -3.0782
#HPQ 17.52 17.65 0 -4.1218 -3.0782
#INTC 34.16 34.29 0 -4.1218 -3.0782
#MSFT 69.06 69.17 0 -4.1218 -3.0782
#GOOG 932.86 934.04 0 -4.1218 -3.0782
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
APPLE INC #AAPL 2017-05-11 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-07-05 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-06-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-08-03 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-08-15 0.39 USD
Symbol Hiệu Bán Mua Spread1 Phí qua đêm dài2 Phí qua đêm ngắn2
#AAPL 144.12 144.24 0 -4.1218 -3.0782
#CSCO -4.1218 -3.0782
#FB 149.92 150.94 0 -4.1218 -3.0782
#HPQ 17.52 17.65 0 -4.1218 -3.0782
#INTC 34.16 34.29 0 -4.1218 -3.0782
#MSFT 69.06 69.17 0 -4.1218 -3.0782
#GOOG 932.86 934.04 0 -4.1218 -3.0782
Điều chỉnh cổ tức (?)
Symbol Hiệu Ex-cổ tức ngày Cổ tức thanh toán Tiền tệ
APPLE INC #AAPL 2017-05-11 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-07-05 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-06-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-08-03 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-08-15 0.39 USD