Một sự tăng trưởng dự kiến.

Giả sử một sự điều chỉnh Bearish như sóng 2 về mức độ cao cấp đã hoàn thành và đưa ra những hình dạng đi ngang với một xung dài trong sóng c của 2. Trong ngắn hạn một sự đảo ngược cặp giá đang hình thành. Nếu giả định là đúng thì hợp lý để mong đợi một sự tăng trưởng ít nhất 1.1100-1.1200. Mức quan trọng cho viễn cảnh này là mức 1.0605.

Lời khuyên giao dịch

Mua cặp giá điều chỉnh trên mức 1.0605 với các mục tiêu ở 1.1100-1.1200.

Trường hợp khác

Giá phá vỡ và củng cố dưới mức 1.0605 sẽ cho phép cặp giá liên tục giảm tại 1.0500-1.0450.

EUR/USD: phân tích sóng

EUR/USD: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi