USD/CHF, D1

On D1 chart the pair is trading in the lower part of Bollinger Bands. The indicator is directed downwards and the price range reduced insignificantly which indicates further downtrend. MACD histogram is in the negative zone keeping a strong sell signal. Stochastic entered the overbought area; a strong sell signal can be formed in the next few hours.

USD/CHF, H4

On the H4 chart the instrument is trading near the lower line of Bollinger Bands. The key support level is 0.9650. Bollinger Bands reverse downwards, and the price range expanded significantly, indicating further decline of the pair. MACD histogram is in the negative zone keeping a strong sell signal. Stochastic is about to leave the oversold area, a strong buy signal can be formed in 1-2 days.

Key levels

Resistance levels: 0.9711, 0.9769, 0.9827, 0.9865, 0.9896, 0.9943, 0.9982, 1.0037.

Support levels: 0.9880, 0.9856, 0.9680, 0.9652, 0.9600, 0.9536.

Trading tips

Short positions may be opened below 0.9650 with target at 0.9600 and stop loss at 0.9665.

Long positions may be opened above 0.9713 with target at 0.9770 and stop loss at 0.9690.

Implementation period: 1-2 days.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.001031.0007825

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9645
Take Profit0.9600
Stop Loss0.9665
Mức hỗ trợ0.9536, 0.9600, 0.9652, 0.9680, 0.9856, 0.9880, 0.9711, 0.9769, 0.9827, 0.9865, 0.9896, 0.9943, 0.9982, 1.0037

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9715
Take Profit0.9770
Stop Loss0.9690
Mức hỗ trợ0.9536, 0.9600, 0.9652, 0.9680, 0.9856, 0.9880, 0.9711, 0.9769, 0.9827, 0.9865, 0.9896, 0.9943, 0.9982, 1.0037
USD/CHF: technical analysis

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi