Số liệu về tỷ lệ thất nghiệp ở Đức lúc 10:55 am (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​sẽ vẫn không đổi ở mức 6,2% trong tháng Hai. Tỷ lệ thất nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm của tổng số lực lượng lao động thất nghiệp. Một sự tăng trưởng của chỉ số đại diện cho một sự suy giảm tăng trưởng kinh tế và áp lực với đồng Euro. Một mùa thu trong chỉ số này tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và củng cố Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi