Dữ liệu về tín dụng tiêu dùng ở Anh lúc 11:30 am (GMT+2). Các chỉ số đại diện cho sự thay đổi trong khối lượng cho vay tiêu dùng. Nói chung, sự gia tăng chỉ số cho thấy sự sẵn sàng của người tiêu dùng để dành tiền đó cho thấy người tiêu dùng cảm thấy tự tin về nền kinh tế. Một kết quả cao tăng cường Pound. Một đọc thấp làm suy yếu Pound. Thực tế: một đọc quá cao có thể chỉ ra sự tiêu dùng quá tín dụng, khi người tiêu dùng mất nhiều khoản tín dụng hơn là họ thực sự cần.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi