Dữ liệu về tín dụng tiêu dùng ở Anh lúc 11:30 am (GMT+2). Các chỉ số đại diện cho sự thay đổi trong khối lượng cho vay tiêu dùng. Nói chung, sự gia tăng chỉ số cho thấy sự sẵn sàng của người tiêu dùng để dành tiền đó cho thấy người tiêu dùng cảm thấy tự tin về nền kinh tế. Một kết quả cao tăng cường Pound. Một đọc thấp làm suy yếu Pound. Thực tế: một đọc quá cao có thể chỉ ra sự tiêu dùng quá tín dụng, khi người tiêu dùng mất nhiều khoản tín dụng hơn là họ thực sự cần.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi