Dữ liệu về Đơn thế chấp ở Anh lúc 11:30 am (GMT+2). Các dữ liệu đại diện cho số của các khoản thế chấp được phê duyệt mới. Một sự tăng trưởng của chỉ số hỗ trợ các Pound. Một mùa thu trong những áp lực chỉ số đồng bảng Anh.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi