Dữ liệu về Đơn thế chấp ở Anh lúc 11:30 am (GMT+2). Các dữ liệu đại diện cho số của các khoản thế chấp được phê duyệt mới. Một sự tăng trưởng của chỉ số hỗ trợ các Pound. Một mùa thu trong những áp lực chỉ số đồng bảng Anh.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi