Dữ liệu về trùng Index cho tháng mười hai ở Nhật Bản 07:00 (GMT+2). Chỉ số này dựa trên 11 chỉ tiêu và theo dõi tình hình kinh tế hiện nay ở trong nước. Giá trị trên 50 cho thấy tăng trưởng kinh tế và tăng cường Yên. Các giá trị dưới 50 đại diện cho suy thoái kinh tế và làm suy yếu đồng yên.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi