Các chính sách tiền tệ Tài khoản họp ECB lúc 02:30 (GMT+2). Tài khoản có chứa một xem xét lại các điều kiện kinh tế hiện nay, bình luận liên quan đến các quyết định chính sách tiền tệ và dự báo kinh tế vĩ mô.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi