Dữ liệu về Tỷ Lệ Tham Gia cho tháng Giêng lúc 02:30 (GMT+2) tại Úc. Theo dự báo, chỉ số sẽ tăng từ 65,1% đến 65,2%. Các chỉ số cho thấy tỷ lệ người tham gia từ tổng lực lượng lao động, và xem xét đã được sử dụng và những người đi tìm việc làm.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi