Số liệu về thu nhập bình quân là do ở Anh lúc 11:30 am (GMT+2). Cả hai chỉ số Thu nhập trung bình, loại trừ và bao gồm cả tiền thưởng, dự kiến ​​sẽ được giảm xuống 1,8% từ mức 1,9% và 1,9% so với 2,0%, tương ứng. Các dữ liệu được coi là một chỉ số về chi phí lao động. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số thể hiện sự gia tăng chi phí lao động và tăng cường Pound. Một sự suy giảm, trái lại, có thể ảnh hưởng đến đồng tiền quốc gia.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi