Dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng tháng Giêng là do ở Anh lúc 11:30 am (GMT+2). Chỉ số giá tiêu dùng là một trong những chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát trong nước. Một kết quả cao có thể tăng cường Pound.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi