Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc lúc 02:30 (GMT+2). Biên bản được phát hành hai tuần sau khi quyết định lãi suất và có bài bình luận về quyết định này. Họ cũng cung cấp cho tài khoản đầy đủ của quá trình bỏ phiếu của Hội đồng quản trị Ngân hàng dự trữ.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi