Dữ liệu về chỉ số giá sản xuất - đầu ra cho mười hai  lúc 11:30 (GMT+2) ở Anh. Theo dự báo, trên cơ sở năm này sang năm các chỉ số sẽ còn tiêu cực, nhưng sẽ tăng lên -1,2%, từ 1,5% trong tháng trước đó. Trên cơ sở tháng đến tháng, nó sẽ không thay đổi ở mức -0.2%. Các chỉ số đại diện cho một sự thay đổi giá cả các sản phẩm được thực hiện bởi các nhà sản xuất người Anh. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số có thể hỗ trợ các Pound.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi