Dữ liệu về cho vay đầu tư cho ngôi nhà lúc 02:30 (GMT+2) tại Úc. Các chỉ số cho thấy một số khoản vay dài hạn được cấp cho việc xây dựng mới nhà ở. Một sự tăng trưởng của chỉ số hỗ trợ các AUD.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi