"Sách Beige " của Fed. Hoa Kỳ, 21:00 (GMT+2)

Lúc 21:00 (GMT+2), đánh giá kinh tế “Sách Beige” của Fed sẽ được công bố. Một báo cáo do mười hai ngân hàng liên bang của Hoa Kỳ chuẩn bị đánh giá tình hình kinh tế hiện tại. Nhận xét lạc quan của các chuyên gia được coi là tín hiệu tích cực và củng cố USD. Trái lại, những đánh giá bi quan sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi