Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ. Úc, 02:30 (GMT+2)

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ công bố vào lúc 02:30 (GMT+2). Tài liệu được xuất bản hai tuần sau khi đưa ra quyết định về lãi suất. Biên bản cũng chứa thông tin về phiếu bầu của một số thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi