Tuyên bố thất nghiệp lần đầu. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

Bản tuyên bố thất nghiệp lần đầu sẽ công bố lúc 15:30 (GMT+2) tại Hoa Kỳ. Việc giảm số lượng đơn đăng ký là yếu tố tích cực đối với USD. Ngược lại tỷ lệ tăng trưởng được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi