Giấy phép xây dựng. Úc 02:30 (GMT+2)

Lúc 02:30 (GMT+2) dữ liệu về giấy phép xây dựng sẽ được phát hành. Trên cơ sở hàng tháng, giá trị của chỉ số dự kiến sẽ tăng lên 3.9% trong tháng 9 từ -9.4% một tháng trước đó. Chỉ báo cho biết số lượng giấy phép xây dựng mới được cấp. Tốc độ tăng trưởng báo hiệu một sự cải thiện chung trong nền kinh tế và góp phần vào việc tăng cường AUD. Ngược lại một sự suy giảm làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi