Ngân sách hiện thời. Canada, 14:30 (GMT+2)

Ngân sách hiện thời quý 2 được dự đoán vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Canada. Dự báo trong giai đoạn báo cáo, thâm hụt cán cân sẽ giảm xuống còn 15.2 tỷ USD từ -19.5 tỷ trong quý trước. Chỉ số này được đặc trưng bởi tỷ lệ giữa số tiền thanh toán nhận được từ nước ngoài và số tiền thanh toán ra nước ngoài. Số dư thanh toán là dương nếu số tiền thanh toán nhận được vượt quá số tiền thanh toán đã chuyển ra nước ngoài. Nếu số tiền thanh toán nhận được ít hơn số tiền đã thanh toán, thì số dư thanh toán là số âm. Một kết quả mạnh mẽ tăng cường CAD, và tiêu cực làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi