Lịch kinh tế về ngoại hối và tin tức thế giới, delieverd hàng ngày và hàng tuần

Tin tức hàng tuần ngoại hối và chính xác các chỉ số kinh tế thế giới lịch từ LiteForex

Lọc

Quốc gia Tất cả / Không

Độ ưu tiên

Quốc gia Độ ưu tiên Biến cố Giai đoạn Trước Dự đoán Hiện hành
28.07.2017
01:30
Producer Price Index (QoQ) Q2 0.5% 0.6% 0.5%
Miêu tả The Producer Price Index released by the Australian Bureau of Statistics measures the average changes in prices in the Australian markets by producers of commodities. Changes in the PPI are widely followed as an indicator of commodity inflation. A high reading is seen as positive (or bullish) for the AUD, whereas a low reading is seen as negative (or bearish).
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 0.5% 0.5% 0.6%
2017-04-28 0.5% 0.5% 0.5%
2017-01-27 0.3% 0.5% 0.5%
2016-10-28 0.1% 0.3% 0.5%
2016-07-29 -0.2% 0.1% 0.3%
2016-04-29 0.3% -0.2% 0.1%
2016-01-29 0.9% 0.3% -0.2%
2016-01-01 0.5% 0.3%
2015-10-30 0.3% 0.9%
2015-07-31 0.5% 0.3% 0.9%
2015-05-01 0.1% 0.5% 0.2%
2015-01-30 0.2% 0.1% 0.5%
2014-10-31 -0.1% 0.2% 0.1%
2014-08-01 0.9% -0.1% 0.2%
2014-05-02 0.2% 0.9% 0.5%
2014-01-31 1.3% 0.2% 0.9%
2013-11-01 0.1% 1.3% 0.7%
2013-08-02 0.3% 0.1% 0.6%
2013-05-03 0.2% 0.3% 0.2%
2013-02-01 0.6% 0.2% 0.4%
2012-11-02 0.5% 0.6% 1.2%
2012-07-23 -0.3% 0.5% 0.3%
2012-04-23 0.3% -0.3% 0.4%
2012-01-23 0.6% 0.3% 0.5%
2011-10-24 0.8% 0.6% 0.8%
2011-07-25 1.2% 0.8% 0.6%
2011-04-21 0.1% 1.2% 1%
2011-01-24 1.3% 0.1% 0.5%
2010-10-25 0.3% 1.3% 0.1%
2010-07-26 1% 0.3% 0.8%
2010-04-27 -0.4% 1% 0.6%
2010-01-24 0.1% -0.4% 0.1%
2009-10-26 -0.8% 0.1% 0.3%
2009-07-20 -0.4% -0.8% -0.2%
2009-04-20 1.3% -0.4% 0.6%
2009-01-27 2% 1.3% 0.4%
2008-10-20 1% 2% 1.3%
2008-07-21 1.9% 1% 2%
2008-04-21 0.6% 1.9% 1%
2008-01-21 1.1% 0.6% 1.1%
2007-10-22 1% 1.1% 0.9%
2007-07-23 1% 0.8%
2007-04-24 0.24% 1%
2007-01-22 0.24% 0.5%
01:30
Producer Price Index (YoY) Q2 1.3% 1.7%
Miêu tả The Producer Price Index released by the Australian Bureau of Statistics measures the average changes in prices in the Australian markets by producers of commodities. Changes in the PPI are widely followed as an indicator of commodity inflation. A high reading is seen as positive (or bullish) for the AUD, whereas a low reading is seen as negative (or bearish).
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 1.3% 1.7%
2017-04-28 0.7% 1.3% 1.7%
2017-01-27 0.5% 0.7% 1.3%
2016-10-28 1% 0.5% 0.7%
2016-07-29 1.2% 1% 0.5%
2016-04-29 1.9% 1.2% 1%
2016-01-29 1.7% 1.9% 1.2%
2016-01-01 1.7% 1.9%
2015-10-30 1.1% 1.7%
2015-07-31 0.7% 1.1% 1.7%
2015-05-01 1.1% 0.7% 1.1%
2015-01-30 1.2% 1.1% 0.7%
2014-10-31 2.3% 1.2% 1.1%
2014-08-01 2.5% 2.3% 1.2%
2014-05-02 1.9% 2.5% 2.1%
2014-01-31 1.9% 1.9% 2.7%
2013-11-01 1.2% 1.9% 1.6%
2013-08-02 1.6% 1.2% 1.6%
2013-05-03 1% 1.6% 1.6%
2013-02-01 1.1% 1% 1.3%
2012-11-02 1.1% 1.1% 1.6%
2012-07-23 1.4% 1.1% 1%
2012-04-23 2.9% 1.4% 2.2%
2012-01-23 2.7% 2.9% 3%
2011-10-24 3.4% 2.7% 2.9%
2011-07-25 2.9% 3.4% 3.1%
2011-04-21 2.7% 2.9% 2.7%
2011-01-24 2.2% 2.7% 3.2%
2010-10-25 1% 2.2% 2.7%
2010-07-26 -0.1% 1% 1.5%
2010-04-27 -1.5% -0.1% -0.6%
2010-01-24 0.2% -1.5% -0.9%
2009-10-26 2.1% 0.2% 0.5%
2009-07-20 4% 2.1% 0.2%
2009-04-20 6.4% 4% 4.9%
2009-01-27 5.6% 6.4% 5.2%
2008-10-20 4.7% 5.6% 6.4%
2008-07-21 4.8% 4.7% 5.6%
2008-04-21 2.8% 4.8% 3.9%
2008-01-21 2.4% 2.8% 3.3%
2007-10-22 2.3% 2.4% 2.1%
2007-09-24 2.3% 2.4%
02:30
Unemployment rate Q1 2.2% 2.2%
Miêu tả Đại diện cho phần của thất nghiệp trong tổng số lao động. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số cho thấy suy thoái kinh tế và làm suy yếu các SGD. Giảm trong chỉ số tích cực cho nền kinh tế và củng cố SGD.
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 2.2% 2.2%
2017-06-13 2.3% 2.2% 2.2%
2016-10-27 2.1% 2.3% 2.2%
2016-07-28 1.9% 2.1% 2.3%
2016-06-13 1.9% 1.9% 2.1%
2016-04-28 1.9% 1.9% 1.9%
2016-03-15 1.9% 1.9% 1.9%
2016-01-28 2% 1.9% 1.9%
2015-12-15 2% 2% 1.9%
2015-10-29 2% 2% 2%
2015-09-15 2% 2% 2%
2015-07-30 1.8% 2% 2%
2015-06-15 2.1% 1.8% 2%
2015-05-01 1.9% 2.1% 1.8%
2015-03-12 1.9% 1.9% 2.1%
2015-01-30 2% 1.9% 1.9%
2014-12-15 1.9% 2% 1.9%
2014-10-31 2% 1.9% 2%
2014-09-15 2% 2% 1.9%
2014-07-31 2% 2% 2%
2014-06-13 2.1% 2% 2%
2014-04-30 1.8% 2.1% 2%
2014-03-14 1.8% 1.8% 2.1%
2014-01-29 1.8% 1.8% 1.8%
2013-12-13 1.8% 1.8% 1.8%
2013-10-31 2.1% 1.8% 1.8%
2013-09-13 2.1% 2.1% 1.8%
2013-07-31 1.9% 2.1% 2.1%
2013-06-14 1.8% 1.9% 2.1%
2013-04-30 1.8% 1.8% 1.9%
2013-01-31 1.9% 1.8% 1.8%
2012-12-14 2% 1.9% 1.8%
2012-09-14 2.1% 2% 1.9%
2012-04-30 2% 2.1% 2%
2012-01-31 2% 2.1%
05:30
Gross Domestic Product (QoQ) Q2 0.4% 0.5% 0.5%
Miêu tả The Gross Domestic Product released by INSEE is a measure of the total value of all goods and services produced by France. The GDP is considered as a broad measure of economic activity and health. A rising trend has a positive effect on the Euro, while a falling trend is seen as negative (or bearish ).
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 0.5% 0.5% 0.5%
2017-06-23 0.4% 0.5% 0.4%
2017-05-30 0.3% 0.4% 0.3%
2017-04-28 0.4% 0.3% 0.4%
2017-03-24 0.4% 0.4% 0.4%
2017-02-28 0.4% 0.4% 0.4%
2017-01-31 0.2% 0.4% 0.4%
2016-12-23 0.2% 0.2% 0.2%
2016-11-29 0.2% 0.2% 0.2%
2016-10-28 -0.1% 0.2% 0.3%
2016-09-23 -0.1% 0.2%
2016-08-26 -0.1%
2016-07-29 0.6% 0.2%
2016-06-24 0.6% 0.6% 0.6%
2016-05-30 0.5% 0.6% 0.6%
2016-04-29 0.3% 0.5% 0.4%
2016-03-25 0.3% 0.3% 0.5%
2016-02-26 0.2% 0.3% 0.2%
2016-01-29 0.3% 0.2% 0.2%
2015-12-23 0.3% 0.3% 0.3%
2015-11-13 0.3% 0.3%
2015-09-23 0.3%
2015-08-14 0.6% 0.2%
2015-06-24 0.6% 0.6% 0.6%
2015-05-13 0.1% 0.6% 0.4%
2015-03-26 0.1% 0.1% 0.1%
2015-02-13 0.3% 0.1% 0.1%
2014-12-23 0.3% 0.3% 0.3%
2014-11-14 -0.1% 0.3% 0.2%
2014-09-23 -0.1% 0.3%
2014-08-14 0.1%
2014-06-27
2014-05-15 0.2% 0.2%
2014-03-31 0.3% 0.2% 0.3%
2014-02-14 0.3% 0.2%
2013-12-24 -0.1% -0.1%
2013-11-14 0.5% -0.1% 0.1%
2013-09-27 0.5% 0.5% 0.5%
2013-08-14 -0.2% 0.5% 0.2%
2013-06-26 -0.2% -0.2% 0.5%
2013-05-15 -0.2% -0.2% -0.1%
2013-03-27 -0.3% -0.2% -0.2%
2013-02-14 0.1% -0.3% -0.2%
2012-12-28 0.2% 0.1% -0.3%
2012-11-15 0.2% 0.2% 0.1%
2012-09-28 0.2% 0.2%
2012-08-14 -0.1%
2012-06-29
2012-05-15 0.2%
2012-03-28 0.2% 0.2%
2012-02-15 0.3% 0.2% 0.2%
2011-12-23 0.4% 0.3% 0.2%
2011-11-15 0.4% 0.3%
2011-09-28 0.4%
2011-08-12 0.9% 0.3%
2011-06-29 1% 0.9% 1%
2011-05-13 1% 0.9%
06:00
Chỉ số giá nhập khẩu (MoM) Jun -1.0% -0.6% -1.1%
Miêu tả Được xuất bản bởi Bundesbank. Đại diện cho sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu. Nói chung, một sự tăng trưởng các chỉ số hỗ trợ EUR.
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-06-28 -0.1% -1% -0.6%
2017-05-30 -0.5% -0.1% 0.1%
2017-04-28 0.7% -0.5% -0.1%
2017-03-29 0.9% 0.7% 0.3%
2017-03-02 1.9% 0.9% 0.4%
2017-01-27 0.7% 1.9% 1.3%
2016-12-22 0.9% 0.7% 1.9%
2016-11-29 0.1% 0.9% 0.7%
2016-10-26 -0.2% 0.1% 0.9%
2016-09-27 0.1% -0.2% 0.1%
2016-08-30 0.5% 0.1% -0.1%
2016-07-27 0.9% 0.5% 0.6%
2016-06-28 -0.1% 0.9% 0.7%
2016-05-30 0.7% -0.1% 0.4%
2016-04-27 -0.6% 0.7% 0.3%
2016-03-24 -1.5% -0.6% 0.7%
2016-02-29 -1.2% -1.5% -1.1%
2016-01-28 -0.2% -1.2% -1.2%
2015-12-22 -0.3% -0.2% -0.2%
2015-11-27 -0.7% -0.3% -0.2%
2015-10-28 -1.5% -0.7% -0.1%
2015-09-29 -0.7% -1.5% -1.5%
2015-08-27 -0.5% -0.7% -0.4%
2015-07-27 -0.2% -0.5% -0.7%
2015-06-26 0.6% -0.2% 0.1%
2015-05-28 1% 0.6% 0.5%
2015-04-27 1.4% 1% 0.5%
2015-03-27 -0.8% 1.4% 0.7%
2015-02-27 -1.7% -0.8% -1%
2015-01-28 -0.8% -1.7% -1.5%
2014-12-22 -0.3% -0.8% -0.5%
2014-11-26 0.3% -0.3% -0.5%
2014-10-28 -0.1% 0.3% -0.1%
2014-09-26 -0.4% -0.1% -0.2%
2014-08-27 0.2% -0.4% -0.1%
2014-07-29 0.2% 0.2%
2014-06-27 -0.3% 0.2%
2014-05-28 -0.6% -0.3% 0.1%
2014-04-28 -0.1% -0.6% -0.2%
2014-03-28 -0.1% -0.1% 0.2%
2014-02-27 -0.1% -0.2%
2014-01-28 0.1% 0.2%
2013-12-23 -0.7% 0.1% -0.2%
2013-11-28 -0.7% -0.5%
2013-10-31 0.1% 0.1%
2013-10-15 0.1% 0.1% 0.1%
2013-08-28 -0.8% 0.1% 0.2%
2013-07-26 -0.4% -0.8% 0.1%
2013-06-27 -1.4% -0.4% -0.2%
2013-05-28 -0.1% -1.4% -0.5%
2013-04-26 0.3% -0.1% -0.2%
2013-03-27 0.1% 0.3% 0.2%
2013-02-27 -0.5% 0.1% 0.3%
2013-01-29 -0.5% 0.1%
2012-12-20 -0.6% -0.3%
2012-11-27 -0.7% -0.6% -0.3%
2012-10-26 1.3% -0.7% 0.4%
2012-09-27 0.7% 1.3% 0.8%
2012-08-27 -1.5% 0.7% 0.9%
2012-07-26 -0.7% -1.5% -0.8%
2012-06-27 -0.5% -0.7% -0.7%
2012-05-29 0.7% -0.5% -0.7%
2012-04-27 1% 0.7% -0.5%
2012-03-27 1.3% 1% 0.7%
2012-02-29 0.3% 1.3% 1%
2012-01-27 0.3% 1.3%
06:00
Chỉ số giá nhập khẩu (YoY) Jun 4.1% 3.0% 2.5%
Miêu tả Được xuất bản bởi Bundesbank. Đại diện cho sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu. Nói chung, một sự tăng trưởng các chỉ số hỗ trợ EUR.
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-06-28 6.1% 4.1% 4.6%
2017-05-30 6.1% 6.1% 6.4%
2017-04-28 7.4% 6.1% 6.5%
2017-03-29 6% 7.4% 7%
2017-03-02 3.5% 6% 5.5%
2017-01-27 0.3% 3.5% 2.7%
2016-12-22 -0.6% 0.3% 3.5%
2016-11-29 -1.8% -0.6% -0.8%
2016-10-26 -2.6% -1.8% -1.9%
2016-09-27 -3.8% -2.6% -1.8%
2016-08-30 -4.6% -3.8% -4%
2016-07-27 -5.5% -4.6% -4.6%
2016-06-28 -6.6% -5.5% -5.8%
2016-05-30 -5.9% -6.6% -6.2%
2016-04-27 -5.7% -5.9% -6.3%
2016-03-24 -3.8% -5.7% -5.9%
2016-02-29 -3.1% -3.8% -3.4%
2016-01-28 -3.5% -3.1% -3.2%
2015-12-22 -4.1% -3.5% -3.8%
2015-11-27 -4% -4.1% -4%
2015-10-28 -3.1% -4% -3.5%
2015-09-29 -1.7% -3.1% -3.1%
2015-08-27 -1.4% -1.7% -1.4%
2015-07-27 -0.8% -1.4% -1.7%
2015-06-26 -0.6% -0.8% -0.4%
2015-05-28 -1.4% -0.6% -0.6%
2015-04-27 -3% -1.4% 0.2%
2015-03-27 -4.4% -3% -3.5%
2015-02-27 -3.7% -4.4% -4.6%
2015-01-28 -2.1% -3.7% -3.5%
2014-12-22 -1.2% -2.1% -1.9%
2014-11-26 -1.6% -1.2% -1.5%
2014-10-28 -1.9% -1.6% -2%
2014-09-26 -1.7% -1.9% -2%
2014-08-27 -1.2% -1.7% -1.4%
2014-07-29 -2.1% -1.2% -1.2%
2014-06-27 -2.4% -2.1% -2.1%
2014-05-28 -3.3% -2.4% -2.2%
2014-04-28 -2.7% -3.3% -2.8%
2014-03-28 -2.3% -2.7% -2.4%
2014-02-27 -2.3% -2.3% -2.4%
2014-01-28 2.9% -2.3% -2.2%
2013-12-23 -3% 2.9% -3.1%
2013-11-28 -2.8% -3% -2.8%
2013-10-31 -3.4% -2.8% -2.8%
2013-10-15 -2.6% -3.4% -3.8%
2013-08-28 -2.2% -2.6% -2.5%
2013-07-26 -2.9% -2.2% -2.6%
2013-06-27 -3.2% -2.9% -2.8%
2013-05-28 -2.3% -3.2% -2.3%
2013-04-26 -1.6% -2.3% -2.4%
2013-03-27 -0.8% -1.6% -1.6%
2013-02-27 0.3% -0.8% -0.6%
2013-01-29 1.1% 0.3% 0.9%
2012-12-20 1.5% 1.1% 0.9%
2012-11-27 1.8% 1.5% 1.8%
2012-10-26 3.2% 1.8% 2.9%
2012-09-27 1.2% 3.2% 2.7%
2012-08-27 1.3% 1.2% 1.4%
2012-07-26 2.2% 1.3% 2%
2012-06-27 2.3% 2.2% 2.1%
2012-05-29 3.1% 2.3% 2.2%
2012-04-27 3.1% 2.3%
06:00
Retail Sales Jun 1.3% -0.6%
Miêu tả Đại diện cho sự thay đổi trong khối lượng bán hàng bán lẻ. Được xem là một trong những chỉ số chính của chi tiêu tiêu dùng. Một kết quả cao tăng cường NOK. Một đọc thấp làm suy yếu NOK.
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 1.3% -0.6%
2017-06-30 0.2% 1.3% -0.6%
2017-05-30 0.1% 0.2% 0.1%
2017-04-28 1% 0.1% 0.2%
2017-03-30 1.4% 1% 0.1%
2017-03-02 -2.1% 1.4% -2%
2017-01-30 0.2% -2.1% 1.4%
2016-12-29 0.9% 0.2% -2.1%
2016-11-28 -0.3% 0.9% 0.2%
2016-10-28 0.4% -0.3% 0.9%
2016-09-28 -0.6% 0.4% -0.3%
2016-09-01 -0.6% -0.6% 0.4%
2016-07-29 1.7% -0.6% -0.6%
2016-06-29 1.7% -0.6%
2016-05-30 -0.7% 1.7%
2016-04-28 -0.5% -0.7%
2016-03-31 0.9% -0.5% -0.7%
2016-02-29 -1.3% 0.9% -0.5%
2016-01-29 0.6% -1.3% 0.9%
2015-12-30 0.9% 0.6% -1.3%
2015-11-27 -0.8% 0.9% 0.6%
2015-10-28 -0.4% -0.8% 0.9%
2015-09-29 0.5% -0.4% -0.8%
2015-08-28 1% 0.5% -0.4%
2015-07-30 -3.4% 1% 0.5%
2015-06-29 2% -3.4% 1%
2015-05-29 0.3% 2% -3.4%
2015-04-29 0.9% 0.3% 2%
2015-03-27 -0.7% 0.9% 0.3%
2015-02-27 0.2% -0.7% 0.9%
2015-01-30 0.2% 0.2% -0.7%
2015-01-09 0.6% 0.2% 0.2%
2014-11-28 -0.1% 0.6% 0.2%
2014-10-29 0.6% -0.1% 0.6%
2014-09-30 -1.5% 0.6% -0.1%
2014-08-29 1.2% -1.5% 0.6%
2014-08-13 -0.9% 1.2% -1.5%
2014-06-30 0.5% -0.9% 1.2%
2014-05-28 1% 0.5% -0.9%
2014-04-30 0.6% 1% 0.5%
2014-03-31 0.1% 0.6% 1%
2014-02-28 0.1% 0.1% 0.6%
2014-01-31 0.5% 0.1% 0.1%
2014-01-09 -1% 0.5% 0.1%
2013-12-03 0.7% -1% 0.5%
2013-10-30 0.2% 0.7% -1%
2013-09-30 -1.3% 0.2% 0.7%
2013-08-30 -0.2% -1.3% 0.2%
2013-08-13 1.8% -0.2% -1.3%
2013-06-28 -0.6% 1.8% -0.2%
2013-05-30 0.2% -0.6% 1.8%
2013-04-30 0.5% 0.2% -0.6%
2013-04-04 1% 0.5% 0.2%
2013-02-28 0.2% 1% 0.5%
2013-01-31 0.2% 0.2% 1%
2013-01-09 -1.1% 0.2% 0.2%
2012-11-30 0.6% -1.1% 0.4%
2012-10-30 -0.2% 0.6% -1.1%
2012-09-28 0.2% -0.2% 0.6%
2012-08-31 -1.4% 0.2% -0.2%
2012-08-13 1.7% -1.4% 0.2%
2012-06-29 -0.2% 1.7% -1.4%
2012-05-31 2.1% -0.2% 1.7%
2012-04-27 1% 2.1% -0.2%
2012-03-30 1.1% 1% 2.1%
2012-01-31 0.2% 1.1% 1%
2012-01-06 0.8% 0.2% 1.1%
2011-11-30 -0.7% 0.8% 0.2%
2011-10-31 1.7% -0.7% 0.8%
2011-09-29 -0.9% 1.7% -0.7%
2011-08-31 0.1% -0.9% 1.7%
2011-08-12 1.2% 0.1% -0.9%
2011-06-30 0.1% 1.2% 0.1%
2011-05-31 -0.6% 0.1% 1.2%
2011-05-04 -0.1% -0.6% 0.1%
2011-03-02 -2% -0.1% -0.6%
2011-01-31 2% -2% -0.1%
2010-12-07 2% -2%
06:45
Consumer Price Index (EU norm) (YoY) Jul 0.8% 0.8% 0.8%
Miêu tả The Consumer Price Index released by INSEE is a measure of price movements by the comparison between the retail prices of a representative shopping basket of goods and services. The purchase power of the Euro is dragged down by inflation. The CPI is a key indicator to measure inflation and changes in purchasing trends. Generally speaking, a high reading is seen as positive (or bullish) for the Euro, while a low reading is seen as negative (or bearish).
Độ ưu tiên Trung bình
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 0.8% 0.8% 0.8%
2017-07-13 0.8% 0.8% 0.8%
2017-06-30 0.9% 0.8% 0.8%
2017-06-15 0.9% 0.9% 0.9%
2017-05-31 1.4% 0.9% 1.1%
2017-05-16 1.4% 1.4% 1.4%
2017-04-28 1.4% 1.4% 1.4%
2017-04-13 1.4% 1.4% 1.4%
2017-03-31 1.4% 1.4% 1.4%
2017-03-15 1.4% 1.4% 1.4%
2017-02-28 1.6% 1.4% 1.7%
2017-02-21 1.6% 1.6% 1.6%
2017-01-31 0.8% 1.6% 1.3%
2017-01-12 0.8% 0.8% 0.8%
2017-01-03 0.7% 0.8% 0.8%
2016-12-14 0.7% 0.7% 0.7%
2016-11-30 0.5% 0.7% 0.6%
2016-11-15 0.5% 0.5% 0.5%
2016-10-28 0.5% 0.5% 0.6%
2016-10-12 0.5% 0.5% 0.5%
2016-09-30 0.4% 0.5% 0.5%
2016-09-14 0.3% 0.4% 0.4%
2016-08-31 0.4% 0.3% 0.4%
2016-08-11 0.4% 0.4% 0.4%
2016-07-29 0.3% 0.4% 0.4%
2016-07-13 0.3% 0.3% 0.3%
2016-06-30 0.1% 0.3% 0.3%
2016-06-15 0.1% 0.3%
2016-05-31 -0.1% -0.1%
2016-05-12 -0.1% -0.1% -0.1%
2016-04-13 -0.1% -0.1% -0.1%
2016-03-15 0.3% -0.1% -0.1%
2016-02-18 0.3% 0.3% 0.4%
2016-01-13 0.1% 0.3% 0.2%
2015-12-10 0.2% 0.1% 0.2%
2015-11-12 0.1% 0.2% 0.1%
2015-10-14 0.1% 0.1% 0.1%
2015-09-15 0.2% 0.1% 0.2%
2015-08-13 0.3% 0.2% 0.3%
2015-07-15 0.3% 0.3% 0.4%
2015-06-11 0.1% 0.3% 0.3%
2015-05-13 0.1% 0.1%
2015-04-15 -0.3% 0.1%
2015-03-12 -0.4% -0.3% -0.4%
2015-02-19 0.1% -0.4% -0.3%
2015-01-14 0.4% 0.1% -0.4%
2014-12-11 0.5% 0.4% 0.5%
2014-11-13 0.4% 0.5% 0.4%
2014-10-14 0.5% 0.4% 0.4%
2014-09-11 0.6% 0.5% 0.5%
2014-08-13 0.6% 0.6% 0.6%
2014-07-10 0.8% 0.6% 0.8%
2014-06-12 0.8% 0.8% 0.8%
2014-05-14 0.7% 0.8% 0.9%
2014-04-10 1.1% 0.7% 0.8%
2014-03-13 0.8% 1.1% 1%
2014-02-20 0.8% 0.8% 0.9%
2014-01-14 0.8% 0.8% 0.9%
2013-12-12 0.7% 0.8% 0.8%
2013-11-14 1% 0.7% 0.7%
2013-10-15 1% 1% 1%
2013-09-12 1.2% 1% 1%
2013-08-14 1% 1.2% 1.1%
2013-07-11 0.9% 1% 0.9%
2013-06-12 0.8% 0.9% 0.9%
2013-05-15 1.1% 0.8% 0.9%
2013-04-11 1.2% 1.1% 1%
2013-03-13 1.4% 1.2% 1.4%
2013-02-20 1.5% 1.4% 1.6%
2013-01-10 1.6% 1.5% 1.5%
2012-12-12 2.1% 1.6% 1.8%
2012-11-14 2.2% 2.1% 2.1%
2012-10-11 2.4% 2.2% 2.5%
2012-09-12 2.2% 2.4% 2.2%
2012-08-14 2.3% 2.2% 2.3%
2012-07-12 2% 2.3% 2.2%
2012-06-13 2.4% 2% 2%
2012-05-15 2.6% 2.4% 2%
2012-04-12 2.5% 2.6% 2.4%
2012-03-13 2.6% 2.5% 2.6%
2012-02-22 2.7% 2.6% 2.5%
2012-01-12 2.7% 2.7% 2.6%
2011-12-13 2.5% 2.7% 2.5%
2011-11-10 2.4% 2.5% 2.5%
2011-10-12 2.4% 2.4% 2.5%
2011-09-13 2.1% 2.4% 2.4%
2011-08-12 2.3% 2.1% 2.2%
2011-07-12 2.2% 2.3% 2.2%
2011-06-15 2.2% 2.2% 2.3%
2011-05-12 2.2% 2.2%
06:45
Consumer Spending (MoM) Jun 0.9% -0.2% -0.8%
Miêu tả The Consumer Spending released by INSEE is an indicator that measures the total expenditure by individuals. The level of spending can be used as an indicator of consumer optimism. A high reading is positive (or Bullish) for the EUR, while a low reading is seen as negative (or Bearish).
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 1% -0.8% -0.2%
2017-06-30 0.5% 1% 0.5%
2017-05-30 -0.4% 0.5% 0.7%
2017-04-28 -0.8% -0.4% 1%
2017-03-31 0.6% -0.8% 0.1%
2017-02-28 -0.8% 0.6% 0.6%
2017-01-31 0.4% -0.8% 0.2%
2016-12-23 0.9% 0.4% -0.1%
2016-11-29 -0.2% 0.9% 0.4%
2016-10-28 0.7% -0.2% 0.4%
2016-09-30 -0.2% 0.7% 0.5%
2016-08-31 -0.8% -0.2% 0.3%
2016-07-29 -0.7% -0.8% -0.2%
2016-06-30 -0.1% -0.7% -0.1%
2016-05-30 0.2% -0.1% 0.1%
2016-04-29 0.6% 0.2% -0.1%
2016-03-31 0.6% 0.6% 0.2%
2016-02-26 0.7% 0.6% 0.6%
2016-01-29 -1.1% 0.7% 0.5%
2015-12-23 -0.7% -1.1% 0.1%
2015-11-27 -0.7% -0.1%
2015-10-30 0.3% 0.2%
2015-09-30 0.4%
2015-09-30 0.4% 0.3% 0.1%
2015-07-31 0.1% 0.4% 0.6%
2015-06-30 0.1% 0.1% -0.1%
2015-05-29 -0.6% 0.1% 0.2%
2015-04-30 0.1% -0.6% -0.3%
2015-03-31 0.7% 0.1% -0.6%
2015-02-27 1.6% 0.7% -0.5%
2015-01-30 0.2% 1.6% 0.2%
2014-12-23 -0.8% 0.2% 0.6%
2014-11-28 -0.5% -0.8% 0.4%
2014-10-31 -0.7% -0.5% -0.3%
2014-09-30 0.9% -0.7% -0.3%
2014-09-30 0.8% 0.9% -0.7%
2014-07-31 0.7% 0.8% 0.1%
2014-06-27 -0.2% 0.7% 0.4%
2014-05-28 0.6% -0.2% 0.3%
2014-04-30 -0.1% 0.6% 0.3%
2014-03-28 -2.1% -0.1% 0.8%
2014-02-28 0.2% -2.1% 0.2%
2014-01-31 1.4% 0.2% -0.4%
2013-12-24 -0.1% 1.4% 0.4%
2013-11-29 -0.1% -0.1% 0.2%
2013-10-31 -0.3% -0.1% 0.3%
2013-09-27 -0.8% -0.3% -0.5%
2013-07-31 0.7% -0.8% 0.1%
2013-06-28 -0.5% 0.7% -0.1%
2013-05-31 1.3% -0.5% -0.6%
2013-04-30 -0.2% 1.3% 0.1%
2013-03-29 -0.9% -0.2% 0.4%
2013-02-28 0.2% -0.9% -0.2%
2013-01-31 0.2% 0.2% 0.3%
2012-12-28 -0.1% 0.2% 0.2%
2012-11-30 0.1% -0.1% -0.1%
2012-10-31 0.4% 0.1% 0.2%
2012-09-28 0.4% 0.4% -0.1%
2012-07-31 0.5% 0.4% 0.1%
2012-06-29 0.7% 0.5% 0.4%
2012-05-31 -2.6% 0.7% 0.3%
2012-04-27 2.9% -2.6% 0.7%
2012-03-30 -0.4% 2.9% -2.6%
2012-02-29 -0.2% -0.4% 2.9%
2012-01-31 0.1% -0.2% -0.4%
2012-01-04 0.1% 0.1% -0.2%
2011-11-30 -0.2% 0.1% 0.1%
2011-10-28 0.2% -0.2% 0.1%
2011-09-30 -0.2% 0.2% 0.2%
2011-09-30 0.9% -0.2% 0.2%
2011-07-29 -0.3% 0.9% -0.2%
2011-06-30 -1.4% -0.3% 1%
2011-05-31 -1% -1.4% 4.4%
2011-04-28 0.9% -1% -1.4%
2011-03-29 -0.3% 0.9% -1%
2011-02-25 0.4% -0.3% 0.9%
2011-01-25 -1% 0.4% -0.3%
2008-11-20 -0.6% -1% 0.4%
2008-09-05 0.1% -0.6% -1%
2007-10-23 0.7% 0.1% -0.5%
2007-09-19 0.7% 0.1%
07:00
Gross Domestic Product (QoQ) Q2 0.7% 0.8%
Miêu tả The Gross Domestic Product released by Statistics Austria is a measure of the total value of all goods and services produced by Ausria. The GDP is considered as a broad measure of economic activity and health. Generally speaking, a high reading is seen as positive (or bullish) for the Euro, while a negative trend is seen as negative (or bearish).
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 0.7% 0.8%
2017-05-31 0.6% 0.7% 0.8%
2017-04-28 0.5% 0.6% 0.7%
2017-02-28 0.5% 0.5% 0.6%
2017-01-27 0.4% 0.5% 0.5%
2016-11-29 0.4% 0.4% 0.5%
2016-10-28 0.3% 0.4% 0.4%
2016-08-29 0.3% 0.3% 0.4%
2016-07-29 0.5% 0.3% 0.3%
2016-05-30 0.4% 0.5% 0.3%
2016-04-29 0.3% 0.4% 0.5%
2016-02-29 0.3% 0.3% 0.4%
2016-01-29 0.3% 0.3% 0.3%
2015-11-27 0.3% 0.3% 0.3%
2015-10-30 0.3% 0.3% 0.3%
2015-08-28 0.3% 0.3% 0.3%
2015-07-30 0.1% 0.3% 0.3%
2015-05-29 0.1% 0.1% 0.3%
2015-04-30 0.1% 0.1%
2015-02-27 -0.3% 0.1%
2014-11-28 0.1% -0.3%
2014-10-30 0.2% 0.1% -0.3%
2014-08-14 0.2% 0.2% 0.1%
2014-06-06 0.3% 0.2% 0.2%
2014-05-15 0.4% 0.3% 0.2%
2014-03-11 0.3% 0.4% 0.3%
2014-02-14 0.2% 0.3% 0.4%
2013-12-09 0.2% 0.2% 0.3%
2013-11-14 0.1% 0.2% 0.2%
2013-09-10 0.2% 0.1% 0.2%
2013-08-14 0.2% 0.1%
2013-05-15 -0.1% 0.2%
2013-03-08 -0.2% -0.1%
2013-02-14 0.1% -0.2% -0.1%
2012-12-10 -0.1% 0.1% -0.2%
2012-11-15 0.2% -0.1% 0.1%
2012-08-14 0.5% 0.2% -0.1%
2012-05-15 -0.1% 0.5% 0.2%
2012-02-15 0.2% -0.1% 0.5%
2011-12-09 0.3% 0.2% -0.1%
2011-11-15 1% 0.3% 0.2%
2011-08-16 1% 0.3%
07:00
Producer Price Index (MoM) Jun -0.4% -0.2%
Miêu tả The Producer Price Index released by Statistics Austria measures the average changes in prices in primary markets of Austria by producers of commodities in all states of processing. Changes in the PPI are widely followed as an indicator of inflation. Generally speaking, a high reading is seen as positive (or bullish) for the Euro, whereas a low reading is seen as negative (or bearish).
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 -0.4% -0.2%
2017-06-30 0.2% -0.4% -0.2%
2017-05-30 -0.1% 0.2% -0.4%
2017-04-28 0.1% -0.1% 0.2%
2017-03-30 0.5% 0.1% -0.1%
2017-03-02 0.6% 0.5% 0.1%
2017-01-30 0.2% 0.6% 0.5%
2016-12-30 0.4% 0.2% 0.6%
2016-11-30 0.1% 0.4% 0.2%
2016-10-28 -0.1% 0.1% 0.4%
2016-09-30 -0.1% 0.1%
2016-08-30 0.4% -0.1%
2016-07-29 0.3% 0.4%
2016-06-30 0.2% 0.3% 0.4%
2016-05-30 0.1% 0.2% 0.3%
2016-04-29 -0.7% 0.1% 0.2%
2016-03-30 -0.6% -0.7% 0.1%
2016-03-01 -0.4% -0.6% -0.7%
2016-01-29 -0.2% -0.4% -0.6%
2015-12-30 -0.4% -0.2% -0.4%
2015-11-30 -0.3% -0.4% -0.2%
2015-10-29 -0.5% -0.3% -0.4%
2015-09-30 -0.2% -0.5% -0.3%
2015-08-28 -0.2% -0.5%
2015-07-30 -0.2%
2015-06-30 0.2%
2015-05-29 0.1% 0.2%
2015-04-30 0.3% 0.1% 0.2%
2015-03-30 -0.5% 0.3% 0.1%
2015-03-02 -0.5% -0.5% 0.3%
2015-01-30 -0.2% -0.5% -0.5%
2014-12-30 -0.1% -0.2% -0.5%
2014-11-28 0.1% -0.1% -0.2%
2014-10-30 -0.1% 0.1% -0.1%
2014-09-30 -0.1% -0.1% 0.1%
2014-08-29 0.1% -0.1% -0.1%
2014-07-30 -0.1% 0.1% -0.1%
2014-06-30 -0.1% 0.1%
2014-05-30 -0.2% -0.1%
2014-04-30 -0.3% -0.2%
2014-03-28 -0.2% -0.3% -0.2%
2014-03-07 -0.1% -0.2% -0.3%
2014-01-30 -0.1% -0.1% -0.2%
2013-12-30 -0.3% -0.1% -0.1%
2013-11-29 0.3% -0.3% -0.1%
2013-10-30 0.1% 0.3% -0.3%
2013-09-30 0.1% 0.1% 0.3%
2013-08-30 -0.2% 0.1% 0.1%
2013-07-30 -0.4% -0.2% 0.1%
2013-06-28 -0.3% -0.4% -0.2%
2013-05-29 -0.2% -0.3% -0.4%
2013-04-30 -0.2% -0.3%
2013-03-28 0.1% -0.2%
2013-03-07 -0.4% 0.1%
2013-01-30 -0.2% -0.4% 0.1%
2012-12-28 -0.1% -0.2% -0.4%
2012-11-30 0.2% -0.1% -0.2%
2012-10-30 0.6% 0.2% -0.1%
2012-09-28 -0.1% 0.6% 0.2%
2012-08-30 -0.4% -0.1% 0.6%
2012-07-30 -0.3% -0.4% -0.1%
2012-06-29 0.2% -0.3% -0.4%
2012-05-30 0.1% 0.2% -0.3%
2012-04-30 0.7% 0.1% 0.2%
2012-03-30 0.1% 0.7% 0.1%
2012-03-21 -0.4% 0.1% 0.7%
2012-02-17 0.2% -0.4% 0.1%
2012-01-19 -0.1% 0.2% -0.4%
2011-12-20 0.5% -0.1% 0.2%
2011-11-18 -0.2% 0.5% -0.1%
2011-10-20 -0.2% 0.5%
2011-09-19 -0.1% -0.2%
2011-08-19 -0.1%
07:00
Producer Price Index (YoY) Jun 2.0% 1.4%
Miêu tả The Producer Price Index released by Statistics Austria measures the average changes in prices in primary markets of Austria by producers of commodities in all states of processing. Changes in the PPI are widely followed as an indicator of inflation. Generally speaking, a high reading is seen as positive (or bullish) for the Euro, whereas a low reading is seen as negative (or bearish).
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 2% 1.4%
2017-06-30 2.8% 2% 1.4%
2017-05-30 2.7% 2.8% 2%
2017-04-28 2.9% 2.7% 2.8%
2017-03-30 2% 2.9% 2.7%
2017-03-02 0.8% 2% 2.9%
2017-01-30 -0.2% 0.8% 2%
2016-12-30 -0.6% -0.2% 0.8%
2016-11-30 -1.4% -0.6% -0.2%
2016-10-28 -1.8% -1.4% -0.6%
2016-09-30 -2.2% -1.8% -1.4%
2016-08-30 -2.4% -2.2% -1.8%
2016-07-29 -2.8% -2.4% -2.2%
2016-06-30 -3% -2.8% -2.4%
2016-05-30 -2.5% -3% -2.8%
2016-04-29 -3.1% -2.5% -3%
2016-03-30 -2% -3.1% -2.5%
2016-03-01 -2% -2% -3.1%
2016-01-29 -2% -2% -2%
2015-11-30 -1.8% -2% -2%
2015-10-29 -1.5% -1.8% -2%
2015-09-30 -1.1% -1.5% -1.8%
2015-08-28 -1% -1.1% -1.5%
2015-07-30 -0.9% -1% -1.1%
2015-06-30 -0.9% -0.9% -1%
2015-05-29 -1.1% -0.9% -0.9%
2015-04-30 -1.3% -1.1% -0.9%
2015-03-30 -1.8% -1.3% -1.1%
2015-03-02 -1.4% -1.8% -1.3%
2015-01-30 -1.1% -1.4% -1.8%
2014-12-30 -1% -1.1% -1.4%
2014-11-28 -1.2% -1% -1.1%
2014-10-30 -1% -1.2% -1%
2014-09-30 -0.8% -1% -1.2%
2014-08-29 -0.6% -0.8% -1%
2014-07-30 -0.9% -0.6% -0.8%
2014-06-30 -1.2% -0.9% -0.6%
2014-05-30 -1.4% -1.2% -0.9%
2014-04-30 -1.4% -1.4% -1.2%
2014-03-28 -1.2% -1.4% -1.4%
2014-03-07 -1% -1.2% -1.4%
2014-01-30 -1.2% -1% -1.2%
2013-12-30 -1.4% -1.2% -1%
2013-11-29 -1.1% -1.4% -1.2%
2013-10-30 -1.1% -1.1% -1.4%
2013-09-30 -0.8% -1.1% -1.1%
2013-08-30 -1% -0.8% -1.1%
2013-07-30 -1.1% -1% -0.8%
2013-06-28 -1% -1.1% -1%
2013-05-29 -0.6% -1% -1.1%
2013-04-30 -0.3% -0.6% -1%
2013-03-28 0.3% -0.3% -0.6%
2013-03-07 0.3% 0.3% -0.3%
2013-01-30 0.4% 0.3% 0.3%
2012-12-28 0.7% 0.4% 0.3%
2012-11-30 0.7% 0.7% 0.4%
2012-10-30 1% 0.7% 0.7%
2012-09-28 0.2% 1% 0.7%
2012-08-30 0.3% 0.2% 1%
2012-07-30 0.6% 0.3% 0.2%
2012-06-29 1.1% 0.6% 0.3%
2012-05-30 1.4% 1.1% 0.6%
2012-04-30 2.1% 1.4% 1.1%
2012-03-30 1.9% 2.1% 1.4%
2012-03-21 2.2% 1.9% 2.1%
2012-02-17 3.3% 2.2% 1.9%
2012-01-19 3.4% 3.3% 2.2%
2011-12-20 3.5% 3.4% 3.3%
2011-11-18 3.2% 3.5% 3.4%
2011-10-20 3.6% 3.2% 3.5%
2011-09-19 3.9% 3.6% 3.2%
2011-08-19 3.9% 3.6%
07:00
KOF Leading Indicator Jul 105.8 106.0 106.8
Miêu tả The KOF Swiss Leading Indicator is released by the Konjunkturforschungsstelle Swiss Institute for Business Cycle Research and it's a joint survey with leading indicator which measures future trends of the overall economic activity. It captures the movement of GDP growth and the economic trend in Switzerland. An optimistic view is considered as bullish for the CHF, whereas a pessimistic view is considered as bearish.
Độ ưu tiên Trung bình
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 105.5 106.8 106
2017-06-30 101.6 105.5 102.5
2017-05-30 106 101.6 106.2
2017-04-28 107.6 106 107.8
2017-03-30 107.2 107.6 106
2017-02-28 101.7 107.2 102.1
2017-01-30 102.2 101.7 103.3
2016-12-23 102.2 102.2 103.1
2016-11-30 104.7 102.2 104
2016-10-28 101.3 104.7 101.8
2016-09-30 99.8 101.3 100.8
2016-08-30 102.7 99.8 102.3
2016-07-29 102.4 102.7 101.3
2016-06-30 102.9 102.4 102.8
2016-05-30 102.7 102.9 102.8
2016-04-29 102.5 102.7 102.9
2016-03-30 102.4 102.5 101.9
2016-02-29 100.3 102.4 98.8
2016-01-29 96.6 100.3 96
2015-12-23 97.9 96.6 99.1
2015-11-30 99.8 97.9 100.2
2015-10-30 100.4 99.8 100
2015-09-30 100.7 100.4 101
2015-08-31 99.8 100.7 99.5
2015-07-30 89.7 99.8 90.3
2015-06-30 93.1 89.7 93.5
2015-05-29 89.5 93.1 90
2015-04-30 90.8 89.5 91.5
2015-03-30 90.3 90.8 89.1
2015-02-27 96.1 90.3 90
2015-01-30 98.8 96.1 97.5
2014-12-24 98.9 98.8 96.1
2014-11-28 99.5 98.9 100.1
2014-10-30 99.3 99.5 99.4
2014-09-30 99.6 99.3 99
2014-08-29 97.9 99.6 97.8
2014-07-30 100.5 97.9 101
2014-06-27 100.1 100.5 99.1
2014-05-30 101.8 100.1 101.7
2014-04-30 1.99 101.8 2.03
2014-03-31 2.03 1.99 2.03
2014-02-28 2.01 2.03 2
2014-01-30 1.95 2.01 2
2014-01-03 1.85 1.95 1.93
2013-11-29 1.71 1.85 1.88
2013-10-30 1.54 1.71 1.6
2013-09-27 1.37 1.54 1.47
2013-08-30 1.25 1.37 1.33
2013-07-31 1.15 1.25 1.22
2013-06-28 1.09 1.15 1.19
2013-05-31 1.04 1.09 1.08
2013-04-26 1 1.04 0.98
2013-03-27 1.04 1 1.02
2013-02-27 1.12 1.04 1
2013-01-30 1.29 1.12 1.16
2013-01-03 1.5 1.29 1.35
2012-11-30 1.64 1.5 1.6
2012-10-26 1.68 1.64 1.63
2012-09-28 1.59 1.68 1.57
2012-08-29 1.41 1.59 1.5
2012-07-27 1.15 1.41 1.25
2012-06-29 0.8 1.15 0.85
2012-05-30 0.43 0.8 0.48
2012-04-27 0.09 0.43 0.26
2012-03-30 -0.11 0.09 0.04
2012-02-29 -0.15 -0.11 -0.12
2012-01-27 0.01 -0.15 -0.07
2011-12-28 0.34 0.01 0.23
2011-11-30 0.75 0.34 0.63
2011-10-28 1.21 0.75 1.04
2011-09-30 1.61 1.21 1.35
2011-08-26 1.98 1.61 1.86
2011-07-27 2.23 1.98 2.13
2011-06-29 2.3 2.23 2.23
2011-05-27 2.3 2.3 2.24
2011-04-29 2.25 2.3 2.2
2011-03-30 2.19 2.25 2.16
2011-02-25 2.14 2.19 2.06
2011-01-28 2.11 2.14 2.05
2010-12-29 2.13 2.11 2.1
2010-11-26 2.16 2.13 2.09
2010-10-29 2.2 2.16 2.16
2010-09-29 2.22 2.2 2.11
2010-08-27 2.22 2.22 2.25
2010-07-30 2.23 2.22 2.3
2010-06-30 2.16 2.23 2.16
2010-05-28 2.05 2.16 2.02
2010-04-30 1.96 2.05 1.99
2010-03-31 1.9 1.96 1.91
2010-02-26 1.81 1.9 1.77
2010-01-29 1.73 1.81 1.72
2009-12-30 1.62 1.73 1.74
2009-11-27 1.44 1.62 1.68
2009-10-30 0.77 1.44 1.16
2009-09-30 -0.04 0.77 0.33
2009-08-28 -0.85 -0.04 -0.6
2009-07-31 -1.49 -0.85 -1.46
2009-06-26 -1.85 -1.49 -1.75
2009-05-29 -1.86 -1.85 -1.78
2009-04-29 -1.65 -1.86 -1.9
2009-03-27 -1.37 -1.65 -1.55
2009-02-27 -0.93 -1.37 -0.93
2009-01-28 -0.45 -0.93 -1.37
2008-12-29 -0.05 -0.45 -0.93
2008-11-28 0.28 -0.05 0.2
2008-10-31 0.52 0.28 0.49
2008-09-26 0.73 0.52 0.55
2008-08-29 0.9 0.73 0.52
2008-07-30 0.99 0.9 0.95
2008-06-27 1.08 0.99 1
2008-05-30 1.21 1.08 1.09
2008-04-30 1.4 1.21 1.46
2008-03-28 1.65 1.4 1.6
2008-02-29 1.75 1.65 1.6
2008-01-30 1.84 1.75 1.95
2007-12-28 1.96 1.84 1.98
2007-11-28 2.04 1.96 1.98
2007-10-31 2.07 2.04 2.1
2007-09-26 2.12 2.07 2
2007-08-29 2.09 2.12 2.15
2007-07-27 2.08 2.09 2.01
2007-06-27 1.96 2.08 2.06
2007-05-25 1.9 1.96 1.95
2007-04-27 1.84 1.9 2
2007-03-28 1.84 1.83
07:00
Industrial Outlook Jun 3 5
Miêu tả The Industrial Outlook released by the Statistics Denmark shows forecasts of the growth in the industrial sector. It is considered as an indicator of future business expectations. A high reading is seen as positive (or bullish) for the Danish Kroner, while a low reading is seen as negative (or bearish).
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 2 5
2017-06-29 -5 2 5
2017-05-30 1 -5 2
2017-04-27 -1 1 -5
2017-03-30 -2 -1 1
2017-02-27 -4 -2 -1
2017-01-30 -1 -4 -2
2017-01-04 -8 -1 -4
2016-11-29 -8 -8 -1
2016-09-29 -7 -8 -8
2016-08-30 -5 -7 -8
2016-07-28 -1 -5 -7
2016-06-29 -8 -1 -5
2016-05-30 -6 -8 -1
2016-04-28 -5 -6 -8
2016-03-30 -7 -5 -6
2016-02-26 -4 -7 -5
2016-01-28 -7 -4 -7
2016-01-06 -7 -7 -4
2015-11-27 -6 -7 -7
2015-10-29 -7 -6 -7
2015-09-29 -7 -7 -6
2015-08-28 -11 -7 -7
2015-07-30 -9 -11 -7
2015-06-29 -9 -9 -11
2015-06-29 -6 -9 -9
2015-05-28 -11 -6 -9
2015-04-29 -16 -11 -6
2015-03-30 -13 -16 -11
2015-02-26 -13 -13 -16
2015-01-29 -19 -13 -13
2015-01-06 -15 -19 -13
2014-11-27 -16 -15 -19
2014-10-30 -9 -16 -15
2014-09-29 -5 -9 -16
2014-08-28 -13 -5 -9
2014-07-30 -7 -13 -5
2014-06-27 2 -7 -13
2014-05-28 9 2 -7
2014-04-29 12 9 2
2014-03-28 7 12 9
2014-02-27 13 7 12
2014-01-30 3 13 7
2014-01-06 10 3 13
2013-11-28 7 10 3
2013-10-30 6 7 10
2013-09-27 -2 6 7
2013-08-29 -2 -2 6
2013-07-30 2 -2 -2
2013-06-27 -6 2 -2
2013-05-30 -4 -6 2
2013-04-29 4 -4 -6
2013-03-27 2 4 -4
2013-02-27 5 2 4
2013-01-30 5 2
2013-01-04 2 5
2012-11-29 -7 2
2012-10-30 -1 -7 2
2012-09-27 -1.8 -1 -7
2012-08-30 -1.8 -1
2012-08-30 5 -1.8
2012-07-30 1 5
2012-06-28 -1 1 5
2012-05-30 4 -1 1
2012-04-27 2 4 -1
2012-03-29 9 2 4
2012-02-28 5 9 2
2012-01-30 6 5 9
2012-01-06 2 6 5
2011-11-29 -1 2 6
2011-09-29 5 -1 2
2011-08-30 6 5 -1
2011-07-28 4 6 5
2011-06-29 12 4 6
2011-05-30 9 12 4
2011-04-28 9 12
2011-03-30 3 9
2011-02-25 4 3
2011-01-28 -1 4 3
2011-01-07 -1 4
07:00
Gross Domestic Product - Estimated (QoQ) Q2 0.8% 0.9% 0.9%
Miêu tả Sơ bộ dữ liệu GDP. Đại diện cho tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong đất nước trong một thời gian nhất định. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số tăng cường EUR. Giảm trong chỉ mục làm suy yếu EUR.
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước Giá trị tiếp theo Giá trị dự báo
2017-07-28 0.8% 0.9% 0.9%
2017-04-28 0.7% 0.8% 0.7%
2017-01-30 0.7% 0.7% 0.7%
2016-10-28 0.7% 0.7% 0.7%
2016-07-29 0.8% 0.7% 0.7%
2016-04-29 0.8% 0.8% 0.7%
2016-01-29 0.8% 0.8% 0.8%
2015-10-30 1% 0.8% 0.8%
2015-07-30 0.9% 1% 1%
2015-04-30 0.7% 0.9% 0.8%
2015-01-30 0.5% 0.7% 0.6%
2014-10-30 0.6% 0.5% 0.5%
2014-07-30 0.4% 0.6% 0.5%
2014-04-30 0.3% 0.4% 0.4%
2014-01-30 0.1% 0.3% 0.3%
2013-10-30 -0.1% 0.1% 0.1%
2013-07-30 -0.5% -0.1% -0.1%
2013-04-30 -0.7% -0.5% -0.5%