Ngôn ngữ chính thức của công ty là tiếng Anh. Để có mô tả đầy đủ hơn về hoạt động của Công ty, vui lòng truy cập phiên bản tiếng Anh của trang web. thông tin được dịch sang các ngôn ngữ khác tiếng Anh chỉ nhằm mục đích thông tin và không có hiệu lực pháp luật, Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp bằng các ngôn ngữ khác.

xin hãy đọc kỹ những điều khoản và điều kiện này. Bằng cách truy cập World Wide Website ("Trang Web") và bất kỳ trang nào trong tài liệu này, bạn cho biết rằng bạn đã đọc, thừa nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, đừng truy cập trang Web này. Công ty có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng mà bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web này đồng nghĩa với tất cả những thay đổi đó.

1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Hợp đồng li-xăng hiện tại (sau đây gọi là Thỏa thuận) được thực hiện có hiệu quả giữa LiteForex Investments Limited do các Đối tác trực thuộc của Công ty (sau đây gọi là Công ty) và bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị pháp lý nào (sau đây gọi là Khách hàng). Thỏa thuận này là một phần không thể thiếu của gói tài liệu công khai, theo đó Công ty cung cấp dịch vụ (bao gồm dịch vụ có tính chất tài chính và thông tin, vv) cho Khách hàng của mình.

1.2. Khi khách hàng chọn dịch vụ của Công ty hoặc tương tác với Công ty, họ đồng ý hoàn toàn với tất cả các điều khoản và điều kiện của tất cả các tài liệu được tuyên bố công khai. Khách hàng sẽ ngay lập tức ngừng tất cả các sự tương tác với Công ty, nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ bài báo nào (phần, một phần) của bất kỳ tài liệu công khai nào của Công ty (cụ thể là: Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản sử dụng thông tin do Công ty, vv).

1.3. Thỏa thuận này xác định quyền và trách nhiệm của các bên liên quan (Công ty, Khách hàng, các bên thứ ba) ra đời, khi các tài liệu thông tin dưới bất kỳ hình thức hay định dạng nào do Công ty xuất bản trên trang web chính thức của nó, được cung cấp tại https://www.liteforex.eu, được truyền, phát hay xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào khác (cụ thể là: thông tin được xuất bản trên các trang Internet khác, thuộc sở hữu của Công ty hoặc một trong các Đối tác Trực thuộc, tin tức kinh tế được phát sóng qua đầu cuối khách hàng, vv).

1.4. Theo thoả thuận hiện tại, các đơn vị pháp lý hoặc cá nhân, những người nhận được thông tin từ máy chủ Web (trang web) của Công ty, đặt tại địa chỉ nói trên, hoặc máy chủ giao dịch của Công ty, và sử dụng thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, được coi là người sử dụng thông tin.

1.5. Thỏa thuận này áp dụng cho các thông tin, được xuất bản trên Web-server của công ty (trang web), hoặc phát sóng, phổ biến, hoặc xuất bản thông qua các kênh thông tin khác hoặc sao chép trên các phương tiện truyền tải thông tin khác, bao gồm bản cứng (giấy).

1.6. Các quy định khác, các văn bản pháp luật và công khai được áp dụng cho các loại thông tin cụ thể. Cụ thể:

1.6.1 Logo của Công ty là một nhãn hiệu đã được đăng ký và được bảo vệ bởi luật pháp tương ứng, đặc biệt là theo Luật Nhãn hiệu Quốc tế;

1.6.2 Thông tin kinh tế vĩ mô (nguồn cấp dữ liệu tin tức) là tài sản không độc quyền của Công ty, được phát hành bởi Dow Jones & Company Inc. (USA) hoặc các nhà cấp phép, được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác;

1.6.3 Bản quyền về các tài liệu được xuất bản trên máy chủ Web của công ty bởi các bên thứ ba được bảo vệ bởi luật pháp của quốc gia của tác giả luật pháp quốc tế;

1.6.4 Bản quyền về các tài liệu được công bố trên máy chủ Web của công ty (trang web) do chính Công ty (tên riêng) được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế.

2. CÁC ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG HIỆN HÀNH

2.1. Thuật ngữ sau đây được sử dụng trong Hiệp định này có ý nghĩa được chỉ ra, nếu không có quy định khác trong Hiệp định này:

2.1.1 Máy chủ Web (trang web) của Công ty là một hệ thống phần mềm và phần cứng được kết nối với Internet và có khả năng cung cấp thông tin theo yêu cầu. Theo Thông tư này, để nhận được thông tin từ máy chủ Web (trang web), sự ủy quyền trước có thể hoặc không được yêu cầu từ Khách hàng (người sử dụng thông tin), tuy nhiên, các quy định của Hiệp định này cũng áp dụng như nhau đối với thông tin được truyền qua các kênh mở, ủy quyền, và thông qua các kênh an toàn, nếu sự cho phép được ủy quyền thành công.

2.1.2 Máy chủ giao dịch của Công ty là một hệ thống phần mềm và phần cứng được kết nối với Internet và có khả năng cung cấp một lượng thông tin nhất định theo yêu cầu, nếu được cho phép thành công. Cụ thể, thông tin có thể bao gồm dòng báo giá tài chính và tin tức kinh tế.

2.1.3 Quá trình nhận thông tin của người dùng đề cập đến dữ liệu nhận được từ máy chủ của Công ty (hoặc thiết bị hoặc hệ thống truyền khác) bằng phần cứng của Khách hàng (nếu phần cứng đã được kết nối với Internet hoặc các kênh truyền thông khác). Liên quan đến thông tin bị tiêu tán (sao chép) trên bản thảo, đây là một hoặc nhiều quá trình liên quan đến việc mua lại, đọc và hiểu thông tin.

2.1.4 Thông tin hoặc dữ liệu thể hiện dưới hình thức điện tử hoặc dạng khác: văn bản (có tính chất và nội dung, bao gồm các văn bản được mã hoá, chẳng hạn như tập lệnh, mật khẩu, v.v...), hình ảnh, các yếu tố thiết kế và ảnh, cũng như các bản ghi âm và video.

2.1.5 Việc sử dụng thông tin đề cập đến khả năng xem dữ liệu sử dụng phần mềm được cài đặt trên phần cứng của Khách hàng (máy trạm, trình duyệt ...) hoặc khả năng chuyển đổi, sao chép, nhân bản, hoặc chuyển sang các hãng khác hoặc chuyển đổi (đặc biệt là sản xuất các bản sao) ), sao chép và xóa thông tin này bằng bất cứ phương tiện nào. Việc chuyển dữ liệu cho bên thứ ba bằng bất kỳ phương tiện nào cũng được coi là sử dụng thông tin.

3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

3.1. Khi sử dụng thông tin, cho dù được xuất bản trên máy chủ Web (trang web) của Công ty hoặc phát sóng (công bố) theo bất kỳ cách nào khác, Khách hàng sẽ:

3.1.1. Cung cấp trong quá trình đăng ký thông tin cá nhân chính xác, thực tế và đầy đủ (trong phạm vi cần thiết để đăng ký); trong trường hợp có thay đổi thực sự trong dữ liệu này (ví dụ như thay đổi nơi ở, họ (vì bất kỳ lý do nào), số điện thoại hoặc dữ liệu đăng ký cá nhân khác), vui lòng thực hiện các sửa đổi liên quan một cách kịp thời. Dữ liệu đăng ký có thể được thay đổi, ví dụ bằng cách liên hệ với nhân viên Công ty liên quan qua biểu mẫu liên hệ.

3.1.2 Không được đăng ký bên thứ ba trên trang web, ngay cả khi bên này biết hoặc yêu cầu bạn làm như vậy; do đó bất kỳ người nào muốn đăng ký trên trang web sẽ lphải tự làm việc đó.

3.1.3 Thực hiện các thoả thuận thích hợp để đảm bảo an toàn dữ liệu, có thể được sử dụng để truy cập (ủy quyền) của bất kỳ hệ thống (dịch vụ) nào do Công ty cung cấp. Quy định này áp dụng cho mật khẩu, đăng nhập, số nhận dạng, v.v.

3.1.4 Tuân thủ các luật quốc tế có hiệu quả, cũng như luật pháp trong nước của Khách hàng về luật bản quyền và bảo vệ sở hữu trí tuệ.

3.1.5 Không cố gắng sử dụng máy chủ Web (trang web) của Công ty sử dụng phần mềm nhằm cản trở (hoặc gây tổn hại) hoạt động của máy chủ Web (trang web), dịch vụ cá nhân của nó, hoặc gây ra không hoạt động của máy chủ và/hoặc dịch vụ riêng lẻ của nó (không thể truy cập được vào máy chủ và/hoặc các dịch vụ riêng lẻ của nó), hoặc bằng bất kỳ cách nào khác làm gián đoạn hoạt động bình thường của các máy chủ. Cụ thể, Khách hàng không được cố gắng tự động thu thập dữ liệu không công khai hoặc thông tin thuộc về bên thứ ba, Khách hàng sẽ không tự động đăng ký. Hơn nữa, Khách hàng sẽ không cố gắng quá tải máy chủ Web (trang web) hoặc máy chủ giao dịch với thông tin vô ích nhằm mục đích gây ra trục trặc và/hoặc cản trở việc truy cập thông thường của người dùng khác vào máy chủ Web hoặc giao dịch.

3.1.6 Trách nhiệm hoàn toàn, theo pháp luật và tài liệu công khai của Công ty, đối với mọi hành động, được thực hiện bằng tài khoản của Khách hàng, bao gồm các hành động gây thiệt hại hoặc tổn thất cho Công ty (cụ thể là: Khách hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ sai trái pháp lý không phù hợp với tài liệu công khai của Công ty) được thực hiện thông qua tài khoản của họ).

3.1.7 Không sử dụng bất kỳ dịch vụ nào cho phép xuất bản bất kỳ dữ liệu nào hoặc bất kỳ cách nào khác (cũng như bất hợp pháp) xuất bản trên thông tin Web-server (trang web) của Công ty, có chứa các mối đe dọa, mất quyền sở hữu hoặc lạm dụng danh dự và nhân phẩm của bên thứ ba một cách khiếm nhã (đặc biệt chứa những lời xúc phạm), ủng hộ sự kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, hoặc dân tộc và thù địch, hoặc bất kỳ thông tin nào vi phạm trực tiếp hoặc gián tiếp các quyền con người được bảo vệ, quyền của công dân hoặc các pháp nhân (đặc biệt là bất kỳ thông tin nào được công bố trong bất kỳ mẫu (định dạng), bao gồm đăng nhập (biệt danh), ấn bản hội nghị, v.v ...).

3.2. Liên quan đến các tin tức kinh tế phát sóng bởi Công ty từ Dow Jones & Company Inc. (USA) và các bên cấp phép Nội dung, Khách hàng sẽ:

3.2.1 Tuân theo luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ hiệu quả..

3.2.2 Không lưu trữ, sao chép, sao chép, phổ biến, chuyển giao thông qua các kênh truyền thông hoặc bằng bất cứ cách nào khác, không được xuất bản, không tạo ra thông tin riêng trên cơ sở tin tức, không sao chép trên không, không phát hành và/hoặc sao chép tin tức.

3.2.3 Sử dụng tin tức cho các mục đích cá nhân như là một nguồn thông tin hoặc, theo ý của mình, làm cơ sở để phân tích tình hình kinh tế.

3.2.4 Không sử dụng cho các mục đích thương mại, không bán hoặc cung cấp truy cập vào nó để kiếm hoa hồng.

3.3.Khi sử dụng thông tin được cung cấp bởi Công ty, Khách hàng có quyền:

3.3.1 Tự ý lựa chọn theo ý cá nhân và sử dụng cá nhân bất kỳ thông tin nào được xuất bản bởi Công ty trên máy chủ Web (trang web) hoặc phát sóng qua thiết bị đầu cuối của khách hàng hoặc thông qua các kênh khác.

3.3.2 Sử dụng bất kỳ thông tin nào để sử dụng cá nhân trong phạm vi mà nó không vi phạm Hợp đồng li-xăng hiện hành.

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY

4.1. Khi cung cấp cho Khách hàng thông tin (bằng bất kỳ phương tiện nào qua bất kỳ kênh nào) hoặc công bố thông tin có thể tiếp cận tự do, Công ty sẽ:

4.1.1 Thực hiện mọi biện pháp có thể để làm cho thông tin thực tế, chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp và hữu ích.

4.1.2 Trước hết hãy xem xét nhu cầu của Khách hàng và liên tục điều chỉnh khối lượng, thành phần và chất lượng thông tin hoặc thông tin công khai, được cá nhân phát sóng qua các kênh truyền thông an toàn.

4.2. Khi cung cấp cho Khách hàng thông tin (bằng bất cứ phương tiện nào qua bất kỳ kênh nào) hoặc công bố thông tin có thể tiếp cận tự do, Công ty có quyền:

4.2.1 Điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ và chuyển đổi toàn bộ cấu trúc, thành phần và chất lượng của bất kỳ thông tin theo ý riêng của mình.

4.2.2. Tạo hoặc xóa các dịch vụ được lưu trữ trên máy chủ Web của Công ty, và để hạn chế quyền truy cập vào các dịch vụ này theo ý riêng của mình.

4.2.3. Quyết định về việc cung cấp thông tin có sẵn công khai (thông qua các kênh công cộng) hoặc theo cách bí mật (thông qua các kênh an toàn, tùy thuộc sự ủy quyền thành công) theo ý riêng của mình.

4.2.4 Thực hiện các quyết định liên quan đến giá thông tin được cung cấp, truy cập (đăng ký) dịch vụ này được lưu trữ trên trang web của Công ty theo quyết định riêng của mình. Cụ thể, Công ty có quyền thu phí bổ sung cho việc sử dụng thông tin hoặc dịch vụ này.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

5.1. Web-server chính thức của công ty (trang web), bao gồm tất cả các phần mềm hoạt động trên trang Web của máy chủ (trang web): đồ hoạ, âm thanh, video và nội dung văn bản có thể truy cập được như hiện nay. Công ty không đảm bảo rằng Trang web hoặc dịch vụ của mình phù hợp (tối ưu), đáp ứng các ý tưởng hoặc kỳ vọng cụ thể của Người dùng hoặc Nhóm Người dùng riêng liên quan đến việc sử dụng cho các mục đích cụ thể mà Người dùng có ý đến. Công ty không đảm bảo rằng bất kỳ kết quả nào (dự kiến, giả định, hoặc có thể) sẽ được thu được bằng cách sử dụng Web-server (trang web) và/hoặc bất kỳ dịch vụ riêng biệt nào.

5.2. Liên quan đến những tin tức kinh tế phát đi từ Dow Jones & Company Inc. (USA) và bên cấp phép Nội dung của nó, cả Công ty lẫn bên giữ hợp pháp đều không thể đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, thường xuyên (định kỳ) và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào liên quan đến việc sử dụng, sử dụng không đúng hoặc không phù hợp các thông tin nói trên, thậm chí cung cấp cho họ biết về những tổn thất hoặc thiệt hại có thể xảy ra.

5.3. Liên quan đến các thông tin công khai, phân tích, báo chí hoặc giáo dục do Công ty phát hành hoặc phát sóng qua các kênh truyền thông, Công ty từ chối mọi đảm bảo (trực tiếp và gián tiếp/giả định), không phân biệt chủ sở hữu bản quyền (quyền của tác giả) đối với thông tin.

5.4. Các bên chịu trách nhiệm pháp luật có hiệu lực, khi họ thiết lập quan hệ theo Thỏa thuận này.

6. Sửa đổi

6.1. Công ty có quyền sửa đổi và bổ sung Hiệp định này. Cụ thể, nó có thể diễn ra trong những trường hợp không được mô tả trực tiếp hoặc gián tiếp trong các ấn bản hiện tại của Hiệp định hoặc nếu một luật hoặc luật xuất hiện đòi hỏi một sửa đổi hoặc bổ sung tương ứng.

6.2. Thủ tục điều chỉnh:

6.2.1 Nếu sửa đổi và/hoặc bổ sung được thực hiện, Công ty sẽ thông báo cho khách hàng về sự kiện này bằng cách đăng thông báo có liên quan lên trang web chính thức của Công ty và gửi một thông báo có liên quan qua hệ thống thư nội bộ.

6.2.2 Việc đăng thông báo có liên quan trên trang Web của Công ty và gửi tin nhắn qua thư nội bộ được coi là thông báo Khách hàng về việc sửa đổi và/hoặc bổ sung, cho dù Khách hàng đọc và hiểu một văn bản tương ứng hoặc bỏ qua nó.

6.2.3 Tài liệu sửa đổi có hiệu lực sau 5 (năm) theo ngày thiên văn đầy đủ (120 giờ) sau khi công bố thông báo trên trang Web của Công ty, trước thời điểm này thông báo có tính chất thông tin tự nhiên (tự nguyện).

6.2.4 Tài liệu sửa đổi áp dụng ngay cho bất kỳ tài khoản nào đã đăng ký sau khi công bố (không phân biệt các tài khoản khác đã đăng ký trước đó mà chủ sở hữu có thể sở hữu). Tài liệu sửa đổi áp dụng cho các tài khoản giao dịch đã được đăng ký trước ngày có hiệu lực khi văn bản có hiệu lực.

6.2.5 Trong trường hợp áp dụng một quy tắc hoặc luật được yêu cầu sửa đổi tương ứng với Hiệp định này, thì luật hoặc luật pháp sẽ được áp dụng ngay sau ngày hiệu lực của đạo luật có liên quan, cho dù sửa đổi và/hoặc bổ sung yêu cầu được thực hiện hay không. Các quy định của Hiệp định hiện hành mâu thuẫn với luật hoặc luật mới được đưa ra làm mất hiệu lực đối với những sửa đổi tương ứng đối với văn bản nói trên có hiệu lực.

7. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

7.1. Công ty xem xét các nhiệm vụ liên quan đến việc cung cấp liên tục và kịp thời các hỗ trợ thông tin hợp lệ và cung cấp việc tiếp cận với các dịch vụ thông tin tới khách hàng với sự kính trọng của mình. Tuy nhiên, các điều kiện không do Công ty kiểm soát có thể xuất hiện và làm cho các nhiệm vụ nói trên có vấn đề hoặc không thể thực hiện được.

7.2. Tất cả các tranh chấp có thể xảy ra sẽ được giải quyết theo đúng pháp luật có hiệu quả và tài liệu công khai của Công ty thông qua các cuộc đàm phán hoặc yêu cầu bồi thường.

8. CHẤP NHẬN BỞI KHÁCH HÀNG

8.1. Tôi đồng ý với tất cả các điều kiện của các tài liệu công khai của Công ty để sử dụng các dịch vụ của Công ty và sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng các dịch vụ của Công ty trong trường hợp không đồng ý.