Ngôn ngữ chính thức của công ty là tiếng Anh. Đối với một mô tả đầy đủ hơn về hoạt động của Công ty, vui lòng truy cập phiên bản tiếng Anh của trang web. Thông tin dịch sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh chỉ dành cho mục đích thông tin và không có hiệu lực pháp luật, Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được cung cấp trong các ngôn ngữ khác.

xin hãy đọc kỹ càng những điều khoản và điều kiện này. Bằng cách truy cập này World Wide Website ("Web Site") và bất kỳ trang nào của Quy chế này, bạn cho biết rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản sử dụng, không truy cập trang web này. Liteforex, Ltd. bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng mà bạn có trách nhiệm thường xuyên rà soát, tiếp tục sử dụng trang web này cấu thành thỏa thuận với tất cả các thay đổi đó.

1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Hiệp định cấp phép hiện nay (hereinafter referred to as the Agreement) được thực hiện có hiệu quả giữa LiteForex Investments Limited đại diện bởi Affiliated Đối tác của nó(hereinafter referred to as the Company) và bất kỳ đơn vị cá nhân hoặc pháp luật (hereinafter referred to as the Client). Hiệp định này là một phần không thể thiếu của gói tài liệu công cộng, theo đó Công ty cung cấp dịch vụ (including services of financial and informational nature, etc.) để khách hàng của mình.

1.2. Khi khách hàng chọn dịch vụ của Công ty hoặc tương tác với Công ty, cô ấy/anh ấy hoàn toàn đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện của tất cả các tài liệu được công bố công khai. Các khách hàng sẽ ngay lập tức chấm dứt tất cả các tương tác với Công ty, nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ bài viết (section, part) của bất kỳ tài liệu nào của công ty (namely: if the Client does not agree with the terms of usage of information provided by the Company, etc.).

1.3. Hiệp định này xác định quyền và trách nhiệm của các bên liên quan (the Company, the Clients, third parties) mà đi vào sự tồn tại, khi tài liệu thông tin của bất kỳ loại hay định dạng, được xuất bản bởi Công ty trên trang web chính thức thích hợp của nó, mà là công khai có sẵn tại https://www.liteforex.eu, được chuyển giao, phát sóng hoặc công bố trong bất kỳ cách nào khác (namely: information published on other Internet sites, owned by the Company or one of its Affiliated Partners, economic news that is broadcast via client terminals, etc.).

1.4. Trong điều kiện của các đơn vị pháp lý Hiệp định này, cá nhân, người nhận được thông tin từ Web-server của Công ty (tại chỗ), tọa lạc tại địa chỉ nói trên, hoặc máy chủ giao dịch của Công ty, và sử dụng các thông tin trong bất kỳ cách nào, được coi là người sử dụng thông tin.

1.5. Hiệp định này áp dụng đối với các thông tin được công bố trên Web-server của Công ty (site), chương trình phát sóng, truyền bá, hoặc công bố thông qua các kênh thông tin khác hoặc sao chép trên các vật mang tin khác, bao gồm cả bản cứng (paper).

1.6. Các quy định khác, pháp luật và các văn bản nào được áp dụng cho các loại cụ thể của thông tin. Đặc biệt:

1.6.1 Logo Công ty là thương hiệu đã đăng ký và được bảo vệ bởi pháp luật tương ứng, đặc biệt là Luật Nhãn hiệu Quốc tế;

1.6.2 Tin tức kinh tế vĩ mô (news feed) là thuộc tính không độc quyền của Công ty, theo giấy phép do Dow Jones & Company Inc (USA), và được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ khác;

1.6.3 Bản quyền trên các tài liệu công bố trên Web-server của Công ty do các bên thứ ba được bảo vệ bởi luật pháp của các quốc gia của các tác giả của công dân và pháp luật quốc tế;

1.6.4 Bản quyền trên các tài liệu công bố trên Web-server của Công ty (site) do Công ty tự (in its own name) được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế.

2. ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG HIỆP ĐỊNH HIỆN TẠI

2.1. Các thuật ngữ sau đây được sử dụng trong Hiệp định này có ý nghĩa chỉ định, nếu không có quy định khác trong Hiệp định này:

2.1.1 Web-server của Công ty (site) là một phần mềm và phần cứng hệ thống kết nối với Internet và khả năng cung cấp thông tin theo yêu cầu. Theo Thông tư này, để nhận được thông tin từ Web-server (site), ủy quyền trước khi có thể hoặc có thể không được yêu cầu từ khách hàng (information user), tuy nhiên, các quy định của Hiệp định này đều áp dụng cho các thông tin được truyền qua kênh mở, mà không ủy quyền, và thông qua các kênh an toàn, nếu ủy quyền cung cấp là thành công.

2.1.2 Các máy chủ của Công ty Thương mại là một phần mềm và phần cứng hệ thống kết nối với Internet và khả năng cung cấp một số tiền nhất định của các thông tin theo yêu cầu, nếu ủy quyền cung cấp là thành công. Đặc biệt, những thông tin có thể bao gồm các dòng công cụ tài chính báo giá và tin tức kinh tế.

2.1.3 Các quá trình tiếp nhận thông tin của người dùng đề cập đến dữ liệu nhận được từ máy chủ của Công ty (hay thiết bị phát khác hoặc hệ thống) của phần cứng của khách hàng (nếu phần cứng cung cấp được kết nối với Internet hoặc các kênh truyền thông khác). Liên quan đến những thông tin tiêu tan (sao chép) trên các bản sao cứng, điều này là (a) quá trình (es) kết nối với việc mua lại, đọc và hiểu biết về thông tin.

2.1.4 Thông tin hoặc dữ liệu đại diện trong điện tử hoặc các hình thức: văn bản (having any nature and content whatsoever, including encrypted texts, such as scripts, passwords, etc.), hình ảnh, yếu tố thiết kế và hình ảnh, cũng như ghi âm thanh và video.

2.1.5 sử dụng thông tin đề cập đến khả năng dữ liệu xem sử dụng phần mềm cài đặt trên phần cứng của khách hàng (client terminal, browser, etc.) hay khả năng chuyển đổi, sao chép, nhân bản, hoặc chuyển giao cho các hãng khác hoặc chuyển (in particular, production of hard copies), sao chép và xóa thông tin này bằng bất cứ phương tiện. Việc chuyển dữ liệu đến các bên thứ ba bằng phương tiện nào cũng được coi là sử dụng thông tin.

3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

3.1. Khi sử dụng thông tin, dù được công bố trên Web-server của Công ty (site) hoặc phát sóng(published)trong bất kỳ cách nào khác, khách hàng có trách nhiệm:

3.1.1. Cung cấp trong đăng ký chính xác, thực tế và đầy đủ thông tin cá nhân (to the extent necessary for registration); trong trường hợp có những thay đổi thực sự trong dữ liệu này (for example, change of residence, surname (for any reason), telephone number or other personal registration data), hãy thay đổi có liên quan một cách kịp thời. dữ liệu đăng ký có thể được thay đổi, ví dụ, bằng cách liên lạc với nhân viên Công ty liên quan thông qua các hình thức liên lạc.

3.1.2 Đừng cố gắng để đăng ký một bên thứ ba trên trang web, thậm chí nếu bên này là nhận thức hoặc có bạn hỏi làm như vậy; do đó bất kỳ người nào muốn đăng ký trên trang web sẽ làm như vậy một cách độc lập.

3.1.3 Hãy sắp xếp thích hợp để đảm bảo an ninh của dữ liệu, có thể được sử dụng để có được quyền truy cập (authorization) của bất kỳ hệ thống (service) được cung cấp bởi Công ty. Quy định này áp dụng cho mật khẩu, thông tin đăng nhập, mã số, vv

3.1.4 Tuân thủ pháp luật quốc tế có hiệu quả, cũng như pháp luật trong nước của khách hàng liên quan đến luật bản quyền và bảo hộ sở hữu trí tuệ.

3.1.5 Đừng cố gắng để sử dụng Web-server của Công ty (site) sử dụng phần mềm với mục đích cản trở (or damaging) các hoạt động của Web-server (site), dịch vụ cá nhân của mình, hoặc gây ra không khả năng hoạt động của máy chủ và/hoặc dịch vụ của mình cá nhân (inaccessibility of server and/or its individual services), hoặc trong bất kỳ cách nào khác làm gián đoạn hoạt động bình thường của các máy chủ. Đặc biệt, khách hàng sẽ không cố gắng để tự động thu thập dữ liệu ngoài công lập hoặc các thông tin thuộc về các bên thứ ba, khách hàng sẽ không cố gắng để đăng ký tự động. Hơn nữa, khách hàng sẽ không phải cố gắng quá tải Web-server (site) hoặc máy chủ giao dịch với thông tin vô dụng với mục đích gây sự cố và/hoặc hạn chế tiếp cận thông thường của người dùng khác để các-Web hoặc máy chủ giao dịch.

3.1.6 Hãy là đầy đủ và tự chịu trách nhiệm, theo luật pháp có hiệu quả và tài liệu công cộng của Công ty, cho tất cả các hành động, thực hiện sử dụng tài khoản của khách hàng, bao gồm các hành động gây thiệt hại hoặc thiệt hại cho Công ty(namely: the Client is responsible for any unlawful (or inconsistent with Company public documents) hành động thực hiện thông qua tài khoản của anh/chị ta).

3.1.7 Không sử dụng bất kỳ dịch vụ cho phép xuất bản của bất kỳ dữ liệu, hoặc trong bất kỳ cách nào khác (cũng như bất hợp pháp) công bố trên Web-server (trang web) thông tin của Công ty, trong đó có các mối đe dọa, làm mất hoặc lạm dụng tôn vinh và nhân phẩm của bên thứ ba, là thô tục hoặc không đứng đắn (in particular containing offensive words), chủ trương phân biệt chủng tộc, tôn giáo, hay sắc tộc và thù địch, hoặc bất kỳ thông tin hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp làm hại chính bảo vệ quyền con người, quyền của công dân hoặc pháp nhân (đặc biệt, bất kỳ thông tin được công bố trong bất kỳ dạng (format), bao gồm cả thông tin đăng nhập (nickname), ấn phẩm hội nghị, vv).

3.2. Liên quan đến phát sóng thông tin kinh tế của Công ty theo giấy phép của Dow Jones & Company Inc (USA), khách hàng có trách nhiệm:

3.2.1 Tuân thủ pháp luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ có hiệu quả..

3.2.2 Không lưu trữ, sao chép, tái sản xuất, phổ biến, chuyển giao thông qua các kênh thông tin liên lạc hoặc trong bất kỳ cách nào khác, không xuất bản, không tạo ra các thông tin riêng trên cơ sở của những tin tức, không tái sản xuất trên không khí, không được phát hành và/hoặc lặp lại trong các tin tức.

3.2.3 Sử dụng thông tin cho mục đích cá nhân như một nguồn thông tin hoặc,/ý mình, làm cơ sở cho việc phân tích tình hình kinh tế.

3.2.4 Không sử dụng cho các mục đích thương mại, không bán hoặc cung cấp truy cập vào nó cho hoa hồng.

3.3.Khi sử dụng thông tin được cung cấp bởi Công ty, khách hàng có quyền:

3.3.1 Độc lập lựa chọn theo ý cá nhân và cho sử dụng cá nhân bất kỳ thông tin được công bố bởi Công ty trên Web-server (site), phát sóng thông qua một thiết bị đầu cuối khách hàng hoặc thông qua các kênh khác.

3.3.2 Sử dụng bất kỳ thông tin để sử dụng cá nhân trong phạm vi mà nó không trái với các thỏa thuận cấp phép hiện nay.

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG TY

4.1. Khi cung cấp Khách hàng với thông tin (by any means via any channels) hoặc xuất bản thông tin tự do truy cập, Công ty có trách nhiệm:

4.1.1 Mọi biện pháp có thể để làm cho thông tin thực tế, chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp và hữu ích.

4.1.2 Hãy xem xét các nhu cầu của khách hàng đầu tiên và liên tục điều chỉnh âm lượng, thành phần và chất lượng của thông tin công bố công khai hoặc thông tin được cá nhân phát sóng thông qua các kênh truyền thông an toàn.

4.2. Khi cung cấp Khách hàng với thông tin (by whatever means via whatever channel) hoặc xuất bản thông tin tự do truy cập, Công ty có quyền:

4.2.1 Điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ, và biến đổi toàn bộ cấu trúc, thành phần và chất lượng của bất kỳ thông tin theo quyết định riêng của mình.

4.2.2. Tạo hoặc loại bỏ các dịch vụ lưu trữ trên Web-server của công ty, và để hạn chế quyền truy cập vào các dịch vụ theo quyết định riêng của mình.

4.2.3. Đưa ra quyết định liên quan đến việc cung cấp các thông tin công khai (via public channels) hoặc theo cách bí mật (via secure channels, subject to successful authorization) theo quyết định riêng của mình.

4.2.4 Đưa ra quyết định liên quan đến giá của các thông tin cung cấp, truy cập (subscription) này hay rằng dịch vụ lưu trữ trên trang web của Công ty theo quyết định riêng của mình. Đặc biệt, Công ty bảo lưu quyền tính phí thêm cho người dùng này hoặc thông tin hay dịch vụ.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

5.1. Web-server chính thức của Công ty (site), bao gồm tất cả các phần mềm hoạt động trên Web-server của Công ty (tại chỗ): đồ họa, âm thanh, video, và các nội dung văn bản có thể truy cập để sử dụng như là. Công ty không đảm bảo rằng trang web hoặc dịch vụ của mình phù hợp (optimally), đáp ứng những ý tưởng cụ thể hoặc mong đợi của người dùng cá nhân hoặc nhóm người có liên quan đến sử dụng cho các mục đích cụ thể mà người dùng có trong tâm trí. Công ty không đảm bảo rằng bất kỳ (expected, supposed, or possible) kết quả sẽ đạt được bằng cách sử dụng của Web-server (site) và/hoặc bất kỳ dịch vụ riêng biệt.

5.2. Liên quan đến việc phát sóng tin tức kinh tế theo giấy phép từ Dow Jones & Company Inc (Mỹ), không phải công ty cũng không phải là người nắm giữ hợp pháp có thể đảm bảo rằng những thông tin đầy đủ, chính xác, thường xuyên (periodic), và họ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát, mà là bằng cách nào đó liên quan đến việc sử dụng, không sử dụng hoặc sử dụng không phù hợp của các thông tin nói trên, thậm chí cung cấp họ nhận thức được sự mất mát hoặc thiệt hại tiềm năng như vậy.

5.3. Liên quan đến phân tích, thông tin báo chí, giáo dục công bố công khai công bố của Công ty, phát sóng thông qua các kênh truyền thông, Công ty từ chối bất cứ bảo đảm(direct and indirect/supposed), không phân biệt chủ sở hữu quyền tác giả (author's rights) trên các thông tin.

5.4. Bên chịu trách nhiệm theo pháp luật hiệu quả, khi họ thiết lập quan hệ theo quy định của Hiệp định này.

6. SỬA ĐỔI

6.1. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung Hiệp định này. Đặc biệt, nó có thể xảy ra trong các trường hợp, mà không được mô tả trực tiếp hoặc gián tiếp trong phiên bản hiện tại của Hiệp định hoặc nếu một quy tắc hay luật nổi lên đòi hỏi một sự sửa đổi tương ứng hoặc bổ sung.

6.2. thủ tục Amendatory:

6.2.1 Có nên sửa đổi và/hoặc bổ sung được thực hiện, Công ty sẽ thông báo cho các khách hàng của thực tế này bằng cách gửi thông báo có liên quan trên trang web chính thức của Công ty và gửi tin nhắn liên quan thông qua hệ thống mail nội bộ.

6.2.2 Thực tế đăng thông báo có liên quan trên trang web của công ty và gửi tin nhắn qua thư nội bộ được coi là thông báo khách hàng về việc sửa đổi và/hoặc bổ sung, cho dù khách hàng đọc và hiểu một văn bản tương ứng hoặc bỏ qua nó.

6.2.3 Các tài liệu sửa đổi có hiệu lực sau 5 (five) ngày đầy đủ thiên văn (120 hours) sau công bố thông báo trên trang web của Công ty, trước thời điểm này thông báo có một thông tin (voluntary) thiên nhiên.

6.2.4 Các tài liệu được sửa đổi ngay lập tức áp dụng cho bất kỳ tài khoản đăng ký sau khi nó được công bố (không phân biệt các tài khoản khác đã đăng ký trước đó, mà người sở hữu nó có thể có). Các tài liệu sửa đổi áp dụng cho tài khoản giao dịch đã được đăng ký trước ngày có hiệu lực khi các tài liệu đã có hiệu lực.

6.2.5 Trong trường hợp đó một quy tắc hay luật được giới thiệu, trong đó đòi hỏi một sự sửa đổi tương ứng với Hiệp định này, sau đó các quy tắc hoặc pháp luật được áp dụng ngay lập tức sau ngày hiệu lực của hành động định có liên quan, cho dù việc sửa đổi và / hoặc bổ sung cần được thực hiện hay không. Các quy định của Hiệp định này trái với các quy tắc mới được giới thiệu hoặc pháp luật trở nên trống một trong những sửa đổi tương ứng với các tài liệu nói trên có hiệu lực.

7. QUY ĐỊNH THỨC

7.1. Công ty xem xét nhiệm vụ kết nối với việc cung cấp liên tục và kịp thời hỗ trợ thông tin hợp lệ và cung cấp truy cập đến các dịch vụ thông tin cho khách hàng của mình ngoại tình của danh dự. Tuy nhiên, điều kiện, mà không được kiểm soát của Công ty, có thể xuất hiện và làm cho các nhiệm vụ nói trên có vấn đề hoặc không thể.

7.2. Tất cả các tranh chấp có thể xảy ra sẽ được giải quyết theo pháp luật hiệu quả và tài liệu công cộng của Công ty bằng các phương tiện của các cuộc đàm phán hoặc khiếu nại.

8. CHẤP NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

8.1. Tôi đồng ý với tất cả các điều kiện của tài liệu công cộng của Công ty sử dụng dịch vụ của Công ty và ngay lập tức sẽ chấm dứt sử dụng dịch vụ của Công ty trong trường hợp không đồng ý.