Ngôn ngữ chính thức của công ty là tiếng Anh. Đối với một mô tả đầy đủ hơn về hoạt động của Công ty, vui lòng truy cập phiên bản tiếng Anh của trang web. Thông tin dịch sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh chỉ dành cho mục đích thông tin và không có hiệu lực pháp luật, Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được cung cấp trong các ngôn ngữ khác.

RỦI RO CÔNG BỐ CHO HOẠT ĐỘNG VỚI NGOẠI TỆ VÀ DẪN XUẤT

Cảnh báo ngắn này, là một sự bổ sung cho các Điều khoản chung kinh doanh, không có ý định đề cập đến tất cả các rủi ro và các khía cạnh quan trọng khác của giao dịch ngoại tệ và các dẫn xuất. Xem xét các rủi ro, bạn không nên giải quyết các giao dịch của các sản phẩm nói trên nếu bạn không nhận thức được bản chất của các hợp đồng bạn nhập vào, các khía cạnh pháp lý của quan hệ đó trong bối cảnh của các hợp đồng này, hoặc mức độ tiếp xúc với rủi ro. Giao dịch ngoại tệ và các dẫn xuất được kết nối với một mức độ rủi ro cao, do đó nó không phải là thích hợp cho nhiều người. Bạn phải đánh giá kỹ lưỡng đến mức độ nào hoạt động như vậy là phù hợp với bạn, có tính đến kinh nghiệm của bạn, nhằm mục đích, nguồn lực tài chính và các yếu tố quan trọng khác.

1. HOẠT ĐỘNG VỚI NGOẠI TỆ VÀ DẪN XUẤT

1.1 Giao dịch đòn bẩy có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng được phóng đại; nó cũng có nghĩa là thiệt hại được phóng đại. Việc hạ thấp yêu cầu ký quỹ, cao hơn các nguy cơ tổn thất tiềm năng nếu thị trường chuyển chống lại bạn. Đôi khi lợi nhuận cần thiết có thể được ít nhất là 0,5%. Hãy nhận biết rằng khi kinh doanh sử dụng lợi nhuận, tổn thất có thể vượt quá thanh toán ban đầu của bạn và nó có thể mất nhiều tiền hơn bạn bước đầu đầu tư. Số tiền ký quỹ ban đầu có vẻ nhỏ so với giá trị của các hợp đồng ngoại tệ hoặc các dẫn xuất, kể từ khi "leverage" or "gearing" được sử dụng trong đó, trong quá trình thương mại. biến động thị trường tương đối không đáng kể sẽ có tăng tương tác trên số tiền đặt cọc, hoặc dự định phải được gửi bởi bạn. trường hợp này có thể làm việc, hoặc cho bạn, hoặc chống lại bạn. Khi hỗ trợ vị trí của bạn, bạn có thể phải chịu lỗ đến mức biên độ ban đầu, và bất kỳ một khoản tiền bổ sung gửi vào Công ty. Nếu thị trường bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại vị trí của bạn, và/ hoặc số tiền của biên độ cần tăng lên, sau đó Công ty có thể yêu cầu bạn phải khẩn trương gửi tiền thêm tiền để hỗ trợ vị trí. Nếu không đáp ứng các yêu cầu đặt cọc một khoản tiền thêm tiền có thể dẫn đến việc đóng cửa của vị trí của bạn/ s của Công ty, và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiếu vốn liên quan.

1.2 Đơn đặt hàng và chiến lược giảm nguy cơ
Vị trí của các đơn đặt hàng nhất định (for example, "stop-loss" orders, if this is allowed by local legislation, or "stop-limit" orders), hạn chế tối đa thiệt hại, có thể hóa ra là không hiệu quả nếu tình hình thị trường giúp thực hiện các đơn đặt hàng như vậy không thể (for example, upon illiquidity of the market). Bất kỳ chiến lược sử dụng kết hợp các vị trí, ví dụ, "spread" và "straddle" có thể không ít rủi ro hơn so với những người kết nối với vị trí thông thường "long" và "short".

2. RỦI RO BỔ SUNG CỤ ĐỂ GIAO DỊCH VỚI NGOẠI TỆ VÀ DẪN XUẤT

2.1 Điều kiện để ký kết hợp đồng
Bạn cần phải có được từ xử lý thông tin chi tiết công ty của bạn về các điều kiện để ký kết hợp đồng, và bất kỳ nghĩa vụ tổn phát (ví dụ, về những hoàn cảnh, trong đó bạn có thể tích luỹ các nghĩa vụ chấp hành hoặc chấp nhận cung cấp bất cứ tài sản trong khuôn khổ một hợp đồng tương lai, hoặc, trong trường hợp của một lựa chọn, thông tin về ngày hết hạn và giới hạn thời gian cho các tùy chọn thực hiện). Trong một số trường hợp, một chứng khoán hay ngân hàng hối đoái có thể thay đổi các yêu cầu của hợp đồng chưa thanh toán (bao gồm giá thực hiện), để phản ánh những thay đổi trong thị trường của tài sản đó.

2.2 Đình chỉ hoặc hạn chế giao dịch. Giá tương quan
Một số tình huống thị trường (ví dụ, thiếu tính thanh khoản) và / hoặc các quy tắc hoạt động của một số thị trường (ví dụ, hệ thống treo của thương mại đối với các hợp đồng hoặc tháng hợp đồng, do sự dư thừa trong các giới hạn của sự thay đổi giá) có thể làm tăng nguy cơ thiệt hại phát sinh, kể từ khi thực hiện giao dịch hoặc bình phương / lưới vị trí trở nên khó khăn hoặc không thể. Thiệt hại có thể tăng, nếu bạn bán các tùy chọn. Một kết nối có căn cứ không luôn luôn tồn tại giữa giá của các tài sản và các tài sản phái sinh. Sự vắng mặt của một giá chuẩn cho một tài sản có thể tạo ra một "fair value" dự toán khó.

2.3 Tiền gửi và tài sản
Bạn nên làm quen với các công cụ bảo vệ, trong giới hạn của an ninh gửi của bạn trong các hình thức bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản khác, khi thực hiện một hoạt động hoặc bên trong hoặc ngoài nước, đặc biệt là nếu vỡ nợ, phá sản của một công ty kinh doanh có thể là một vấn đề. Mức độ mà bạn có thể trả bằng tiền mặt hoặc tài sản khác được quy định bởi pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia của địa phương trong đó các Đối tác thực hiện các hoạt động của nó.

2.4 Phí hoa hồng và các khoản phí khác
Trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết rõ ràng về mọi chi phí hoa hồng, thù lao và các chi phí khác mà sẽ cần phải được trả tiền của bạn. Chi phí này sẽ ảnh hưởng đến kết quả tài chính ròng (lợi nhuận hoặc lỗ).

2.5 Giao dịch trong khu vực pháp lý khác
Thực hiện các giao dịch trên thị trường ở bất kỳ khu vực pháp lý khác, kể cả thị trường chính thức kết nối với thị trường nội bộ của bạn có thể dẫn đến rủi ro bổ sung cho bạn. Quy định của thị trường nói trên có thể khác so với bạn ở mức độ bảo vệ nhà đầu tư (bao gồm một mức độ thấp hơn của bảo vệ). cơ quan quản lý địa phương của bạn là không thể đảm bảo tuân thủ bắt buộc để các quy tắc được xác định bởi cơ quan quản lý hoặc thị trường tại các nước khác, trong đó bạn thực hiện các giao dịch.

2.6 Rủi ro tiền tệ
Lợi nhuận và thua lỗ của các giao dịch với các hợp đồng tái bằng một loại ngoại tệ khác với đồng tiền của tài khoản của bạn bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi từ đồng tiền hợp đồng tiền tệ tài khoản.

2.7 Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến khả năng của bạn để thương mại. Đó là rủi ro mà CFD hay tài sản của bạn không thể giao dịch tại thời điểm bạn muốn thương mại (to prevent a loss, or to make a profit). Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận bạn cần phải duy trì như một tiền gửi với các nhà cung cấp dịch CFD được tính toán lại hàng ngày phù hợp với những thay đổi trong giá trị của các tài sản cơ bản của CFDs bạn giữ. Nếu tính toán lại này (revaluation)) tạo ra một sự giảm giá trị so với định giá vào ngày hôm trước, bạn sẽ được yêu cầu trả tiền cho nhà cung cấp CFD ngay lập tức để khôi phục lại vị trí lề và để trang trải những mất mát. Nếu bạn không thể thực hiện thanh toán, sau đó các nhà cung cấp dịch CFD có thể đóng vị trí của bạn hay không, bạn đồng ý với hành động này. Bạn sẽ phải đáp ứng những mất mát, thậm chí nếu giá của tài sản cơ bản sau đó hồi phục. Có những nhà cung cấp CFD rằng thanh lý mọi CFD của bạn nếu bạn không có biên độ cần thiết, ngay cả khi một trong những vị trí được cho thấy một lợi nhuận cho bạn ở giai đoạn đó. Để giữ vị trí mở, bạn có thể phải đồng ý cho phép các nhà cung cấp dịch CFD để thanh toán bổ sung (usually from your credit card), theo quyết định của họ, khi cần thiết để đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ có liên quan. Trong một chuyển động nhanh, thị trường biến động, bạn có thể dễ dàng chạy lên một hóa đơn thẻ tín dụng lớn trong cách này.

2.8 "Stop loss" giới hạn

Để hạn chế thiệt hại nhiều nhà cung cấp CFD cung cấp cho bạn cơ hội để chọn 'stop loss' giới hạn. Điều này sẽ tự động đóng vị trí của bạn khi nó đạt đến một giới hạn giá của sự lựa chọn của bạn. Có một số trường hợp trong đó một 'stop loss' giới hạn là không hiệu quả ví dụ, nơi có những biến động giá nhanh chóng, hoặc đóng cửa thị trường. Dừng hạn mức tổn thất có thể không phải luôn luôn bảo vệ bạn khỏi mất mát.

2.9 Rủi ro thực hiện

Rủi ro thực hiện được kết hợp với thực tế mà các ngành nghề có thể không diễn ra ngay lập tức. Ví dụ, có thể có một khoảng thời gian giữa thời điểm bạn đặt hàng và thời điểm nó được thực thi. Trong giai đoạn này, thị trường có thể đã di chuyển chống lại bạn. Đó là, đặt hàng của bạn không được thực hiện với mức giá bạn mong đợi. Một số nhà cung cấp dịch CFD cho phép bạn giao dịch ngay cả khi thị trường đóng cửa. Hãy nhận biết rằng giá cho các ngành nghề này có thể khác nhau rất nhiều so với giá đóng cửa của các tài sản cơ sở. Trong nhiều trường hợp, sự lây lan có thể rộng hơn đó là khi thị trường mở cửa.

2.10 Rủi ro đối tác

Rủi ro đối tác là rủi ro mà các nhà cung cấp phát hành mặc định CFD (i.e. your counterparty) và không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Nếu tiền của bạn không phân biệt đúng từ các quỹ của nhà cung cấp của CFD, và các nhà cung cấp dịch CFD phải đối mặt với những khó khăn tài chính, sau đó có một rủi ro mà bạn có thể không được nhận lại khoản tiền do bạn.

2.11 Hệ thống giao dịch
Thông thường phần lớn "voice" và hệ thống giao dịch điện tử sử dụng các thiết bị máy tính để định tuyến các đơn đặt hàng, cân bằng hoạt động, đăng ký và thanh toán bù trừ giao dịch. Với các thiết bị điện tử khác và hệ thống, đây là những đối tượng thất bại tạm thời và thao tác gây ra. Cơ hội của bạn để hoàn thiệt hại nhất định có thể phụ thuộc vào giới hạn trách nhiệm xác định bởi các nhà cung cấp của hệ thống giao dịch, thị trường, clearinghouses và / hoặc các công ty đối phó. giới hạn này có thể thay đổi; nó là cần thiết cho bạn để có được thông tin chi tiết từ các công ty kinh doanh về vấn đề này.

2.12 Thương mại điện tử
Giao dịch thực hiện bằng cách sử dụng bất kỳ thông điện tử mạng có thể khác nhau không chỉ từ kinh doanh trên bất kỳ thị trường "mở phản đối kịch liệt" thông thường, nhưng cũng từ kinh doanh nơi mà hệ thống giao dịch điện tử khác cũng được sử dụng. Nếu bạn thực hiện bất kỳ giao dịch trên Truyền thông Mạng điện tử, bạn phải chịu những rủi ro cụ thể để hệ thống như vậy, bao gồm cả nguy cơ thất bại trong hoạt động của phần cứng hoặc phần mềm. lỗi hệ thống có thể dẫn đến việc sau: đặt của bạn có thể không được thực hiện theo hướng dẫn; một lệnh có thể không được thực hiện ở tất cả; nó có thể không thể tiếp tục nhận được thông tin về vị trí của bạn, hoặc để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

2.13 Hoạt động over-the-counter
Trong một số khu vực pháp lý, các công ty được phép thực hiện các hoạt động over-the-counter. công ty kinh doanh của bạn có thể hoạt động như một đối tác cho các hoạt động đó. Các tính năng đặc biệt của các hoạt động đó nằm trong sự phức tạp hoặc bất khả đóng vị trí, ước tính giá trị, hoặc xác định giá hợp lý hoặc tiếp xúc với rủi ro. Vì những lý do nêu trên, các hoạt động này có thể được kết nối với rủi ro tăng lên. Các quy định điều chỉnh hoạt động over-the-counter có thể ít nghiêm ngặt hoặc cung cấp một chế độ quy định cụ thể. Bạn sẽ cần phải trở nên quen thuộc với các quy tắc và các rủi ro liên quan, trước khi thực hiện các hoạt động đó.

Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi