Xin lưu ý rằng do cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ vào thời gian 00:00 2016/07/11 - 00:00 2016/11/11 (thời gian máy chủ ghi ở terminal giao dịch) yêu cầu ký quỹ có thể được tăng lên cần thiết do điều kiện thị trường . yêu cầu ký quỹ có thể làm tăng gấp năm lần trên tất cả các tài khoản giao dịch của LiteForex. 

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng của chúng tôi để lưu ý tình hình trên tài khoản giao dịch của bạn và phân bổ lợi nhuận để hỗ trợ các vị trí còn mở để tránh thiệt hại, mà có thể được gây ra bởi các yêu cầu ký quỹ tăng lên.

Chúng tôi muốn bạn lưu ý sự gia tăng yêu cầu ký quỹ là một biện pháp, trong đó chúng ta phải thực hiện vì sự gia tăng yêu cầu ký quỹ của các nhà cung cấp thanh khoản lớn và hầu hết các ngân hàng lớn.

Chúng tôi rất mong quý khách lấy thông tin này khi đưa ra các quyết định kinh doanh và đánh giá rủi ro trong giai đoạn của cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ.

Thông tin này sẽ được đăng trong phần tin tức của công ty.
Xin trân trọng,
LiteForeх

Vui lòng chú ý rằng do cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ sẽ thay đổi yêu cầu ký quỹ
Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi